Ägarstruktur och årsstämma

Ägarstruktur

Per den 31 december 2018 uppgick Sandviks aktiekapital till 1 505 263 107,60 kronor och antalet aktier till 1 254 385 923. Enligt aktieboken hade Sandvik per den 31 december 2018 cirka 101 000 aktieägare. AB Industrivärden var största ägare med cirka 12,1 procent av aktiekapitalet. Av det totala aktiekapitalet vid årets slut ägdes cirka 35 procent av investerare utanför Sverige.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet. På årsstämman ges aktieägarna möjlighet att utöva sin rösträtt avseende bland annat årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisor, samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och, i förekommande fall, Koden.

Alla aktieägare som är upptagna i aktieboken och som till bolaget har anmält sitt deltagande inom den tid som föreskrivs i kallelsen till stämman har rätt att delta i Sandviks stämmor och rösta för sina aktier. Aktieägare kan även företrädas av ombud vid stämman.

Alla aktier i Sandvik har samma rösträtt med en röst per aktie.

Sandviks årsstämma 2018 i Göransson Arena, Sandviken (photo)

Sandviks årsstämma 2018 i Göransson Arena, Sandviken.

Årsstämma 2018

Vid årsstämman i Sandviken den 27 april 2018 deltog aktieägare som representerade 55,22 procent av aktiekapitalet och rösterna. Advokat Sven Unger valdes till ordförande för årsstämman. Stämman beslutade bland annat om följande:

  • Utdelning om 3,50 kronor per aktie
  • Omval av Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Karlström, Johan Molin, Björn Rosengren, Helena Stjernholm och Lars Westerberg som styrelseledamöter. Omval av Johan Molin som styrelsens ordförande.
  • Nyval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor
  • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  • Ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen
Tio största aktieägarna

31 December 2018, %

 

Källa: Monitor, Modular Finance AB

1)

Förvaltarregistrerade aktier

AB Industrivärden

12,1

Alecta Pensionsförsäkring

6,5

Swedbank Robur Fonder

3,9

AMF Försäkring och Fonder

2,7

Handelsbanken Pension

2,6

L E Lundbergföretagen AB

2,4

Vanguard1)

2,4

BlackRock

2,4

SEB Investment Management

1,8

Nordea Investment Funds

1,4

För ytterligare information om årsstämman, inklusive protokoll, se home.sandvik.

Årsstämma 2019

Nästa årsstämma kommer att hållas i Sandviken den 29 april 2019. Mer information finns på home.sandvik.