Not 7. Rörelsens kostnader

Koncernen

2017

2018

Kostnad för varor och material

–28 092

–31 748

Ertsättning till anställda

–26 550

–26 952

Avskrivningar

–4 581

–4 546

Nedskrivningar av lager

–408

–297

Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar av anläggningstillgångar

–349

150

Nedskrivningar av osäkra kundfordringar

–111

–78

Övriga kostnader

–16 938

–19 343

Totalt

–77 029

–82 814

Övriga kostnader avser främst inköp av tjänster och förbrukningsmaterial.