Not 17. Varulager

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

 

2017

2018

2017

2018

Råvaror och förnödenheter

5 434

5 649

1 014

1 340

Varor under tillverkning

4 264

4 771

1 170

1 356

Färdiga varor

12 711

14 261

742

369

Totalt

22 409

24 681

2 926

3 065

 

 

 

 

 

Varav avvecklad verksamhet

–993

–72

Kvarvarande verksamhet

21 416

24 609

2 926

3 065

I kostnad för sålda varor för koncernen ingår nedskrivning av varulager med 297 MSEK (408) och för moderbolaget med 98 MSEK (104). Inga väsentliga återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar har gjorts under 2018 eller 2017.