Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel:

balanserade vinstmedel

19 979 115 619

samt årets resultat

1 736 265 213

Kronor

21 715 380 832

 

 

disponeras på följande sätt:

 

till aktieägarna utdelas 4,25 kronor per aktie

5 331 140 173

i ny räkning överförs

16 384 240 659

Kronor

21 715 380 832

Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås torsdagen den 2 maj 2019.

Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar blir föremål för fastställelse på årsstämman den 29 april 2019.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets respektive koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets respektive koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget respektive de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 1 mars 2019

Johan Molin
Ordförande

Jennifer Allerton
Styrelseledamot

Claes Boustedt
Styrelseledamot

Marika Fredriksson
Styrelseledamot

Johan Karlström
Styrelseledamot

Tomas Kärnström
Styrelseledamot

Thomas Lilja
Styrelseledamot

Helena Stjernholm
Styrelseledamot

Lars Westerberg
Styrelseledamot

Björn Rosengren
Styrelseledamot
Verkställande direktör och koncernchef

Vår revisionsberättelse har avgivits den 6 mars 2019
PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig

Magnus Svensson Henryson
Auktoriserad revisor