Sandvik Materials Technology

Intäkter, MSEK, rörelsemarginal
och justerad rörelsemarginal, %

Sandvik Materials Technology – Intäkter, MSEK, rörelsemarginal och justerad rörelsemarginal % (bar chart)

Sandvik Materials Technology är en världsledande utvecklare och tillverkare av rostfria stål, pulverbaserade legeringar och speciallegeringar för de mest krävande branscherna, liksom tillverkare av produkter för industriell uppvärmning. Affärsområdets orderingång uppgick till 16 272 miljoner kronor (14 739), en ökning med 12 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Affärsområdets intäkter uppgick till 15 111 miljoner kronor (13 618), en ökning med 13 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Rörelsemarginalen uppgick till 9,2 procent (2,0) av intäkterna och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent (5,3) av intäkterna. Marknadsvillkoren var goda för Sandvik Materials Technology. Efterfrågan av det standardiserade rörutbudet och värmesystemen var stark och flera stora ordrar erhölls inom energisektorn. Sandvik Materials Technology fortsatte sitt effektiviseringsprogram under 2018 med strikt kostnadskontroll och kostnadsminskningar inklusive uppsägningar, vilket bidrog till det förbättrade resultatet. Även portföljoptimeringar genomfördes, som resulterade i en bättre produktmix i det standardiserade rörutbudet och förbättrade prishanteringen.

Finansiell översikt

MSEK

2016

2017

2018

1)

Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster: -450 miljoner kronor för 2017 och -24 miljoner kronor för 2018. Under 2018 uppgick justerat rörelseresultat, exklusive metallpriseffekter om sammanlagt 255 miljoner kronor, till 1 161 miljoner kronor (614), med en underliggande justerad rörelsemarginal om 7,7 procent (4.5 för 2017 och 8,1 för 2016).

2)

Antal medarbetare justerat för jämförelsestörande poster till följd av intern omstrukturering.

Orderingång

12 036

14 739

16 272

Intäkter

12 931

13 618

15 111

Rörelseresultat

1 115

277

1 391

Rörelsemarginal, %

8,6

2,0

9,2

Justerat rörelseresultat1)

1 115

727

1 416

Justerad rörelsemarginal, %

8,6

5,3

9,4

Avkastning på sysselsatt kapital, %

8,7

2,1

10,5

Antal medarbetare2)

6 573

6 545

6 102