Mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsförhållanden

Vårt åtagande för mänskliga rättigheter uttrycks i vår uppförandekod och i vår uppförandekod för leverantörer där vi uttrycker vårt stöd för bland annat regelverket för mänskliga rättigheter och FN:s vägledande principer om företagande och mänskliga rättigheter. Koderna ger också vägledning när det gäller att identifiera, förhindra och reducera risker relaterade till mänskliga rättigheter. Under 2018 var 28 procent av alla Speak Up-rapporter relaterade till mänskliga rättigheter.

För att förebygga risker avseende mänskliga rättigheter fortsätter vi att arbeta för att uppfylla nationell lagstiftning och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. Vi utvärderar regelbundet våra standarder och förfaranden för att upptäcka, förebygga och begränsa negativ påverkan på mänskliga rättigheter i koncernens verksamheter och i vår värdekedja. Vårt arbete för mänskliga rättigheter integreras på olika sätt i våra ordinarie processer och förfaranden, till exempel i vår hållbara leverantörskedja, i vårt säkerhetsarbete och i våra initiativ för mångfald och inkludering. Vi har nolltolerans för tvångsarbete, slavarbete och barnarbete.

Vi stödjer också barns rättigheter och rätten till utbildning genom vårt samhällsengagemang med projekt i exempelvis Indien och Kina. Alla medarbetare har rätt att ansluta sig till en fackförening och omfattas av ett kollektivavtal. Vi lägger stor vikt vid hälsa och säkerhet eftersom vi anser att en säker och hälsosam arbetsplats är en grundläggande rätt.

Vi accepterar inte någon form av trakasserier eller mobbning och vi tror på en diversifierad arbetsstyrka utan någon form av diskriminering baserad på könsidentitet, etnisk tillhörighet, nationellt ursprung, ålder, funktionsvariation, civilstånd, socialgrupp eller andra egenskaper.