Not 32. Upplysningar om aktier, ägarförhållanden och rättigheter

Följande noteras utifrån kraven i 6 kap 2 a § Årsredovisningslagen:

Moderbolagets aktiekapital utges i en serie där en aktie berättigar till en röst. Det totala antalet aktier ska lägst vara 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000.

Antalet aktier vid utgången av 2018 uppgick till 1 254 385 923 (1 254 385 923) med ett kvotvärde om 1,20 SEK per aktie. Vid kontant- eller kvittningsemissioner äger aktieägare företrädesrätt till teckning av nya aktier. Några begränsningar avseende aktiers överlåtbarhet föreligger inte.

Aktieinnehav som direkt och indirekt representerar minst 10 % av röstetalet avser AB Industrivärden med 12 %.

Bolagsordningen i Sandvik AB föreskriver bland annat verksamhetens inriktning, säte och aktiekapital (minimi- och maximikapital). Bolagsordningen anger inte att någon av styrelsens ledamöter ska utses på annat sätt än av bolagsstämman. Arbetstagarrepresentanter utses dock av de fackliga organisationerna med stöd av lag om styrelserepresentation för de privatanställda.

Bolag i koncernen har låneavtal med villkor som kan få verkan om kontrollen över bolaget förändras till följd av ett offentligt uppköpserbjudande.

Det finns inga anställningsavtal mellan bolag i koncernen och moderbolagets styrelseledamöter eller anställda som föreskriver ersättningar om dessa säger upp sig, de sägs upp på skälig grund eller om deras anställning upphör som följd av ett offentligt uppköpserbjudande.