Not 11. Resultat per aktie

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK

 

Före utspädning

Efter utspädning

 

 

 

 

 

 

2017

2018

2017

2018

Resultat per aktie, koncernen totalt

10,50

10,14

10,49

10,11

Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet

10,54

10,57

10,53

10,55

Beräkningen av de täljare och nämnare som använts i ovanstående beräkningar av resultat per aktie anges nedan.

Årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare

 

2017

2018

Resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare, koncernen totalt

13 174

12 714

Resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare, kvarvarande verksamhet

13 226

13 259

Resultat per aktie före utspädning

Beräkningen av resultat per aktie före utspädning för 2018 har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare, koncernen totalt, kvarvarande verksamhet och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier (tusental) under 2018 uppgående till 1 254 386 (1 254 386).

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning

I tusental aktier

2017

2018

Totalt antal stamaktier 1 januari

1 254 386

1 254 386

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under året, före utspädning

1 254 386

1 254 386

Resultat per aktie efter utspädning

Beräkningen av resultat per aktie efter utspädning för 2018 har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare, koncernen totalt, kvarvarande verksamhet och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier (tusental) under 2018 uppgående till 1 257 527 (1 256 346), beräknat enligt följande:

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, efter utspädning

I tusental aktier

2017

2018

Vägt genomsnittligt antal stamaktier under året, före utspädning

1 254 386

1 254 386

Effekt av aktieoptioner

1 960

3 141

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under året, efter utspädning

1 256 346

1 257 527

Resultat per aktie efter utspädning avser aktiebaserat LTI-program. För information om programmen se not 3.5.