Sandvik-koncernens nyckelrisker 2018

Beskrivning av risken

Konsekvenser av risken

Förebyggande av risk

S1. Branschförändringar och marknadsutveckling
Beskrivning av risken

Risker som har att göra med förändring eller konsolidering inom industrin, ett visst kundsegment eller vissa marknader.

Konsekvenser av risken

Oförmåga att nå strategiska, långsiktiga mål, vilket leder till lägre tillväxt eller sämre ekonomiskt resultat.

Förebyggande av risk

De olika affärsområdena arbetar proaktivt med affärsutveckling och förvärv. Det finns ett starkt fokus på produktsegmentering (varumärkesutveckling/strategier, utveckling av mellansegmentet), med mål att bredda produktportföljen och minska beroendet av enskilda kundsegment. Vi tillämpar dessutom stark kostnadskontroll inom alla affärsområden.

S2. Makroekono-misk utveckling
Beskrivning av risken

Risker som har att göra med hög volatilitet på marknaden, snabba makroekonomiska variationer och konjunkturkänsliga branscher/marknader.

Konsekvenser av risken

Oförmåga att planera långsiktigt, vilket leder till mindre flexibel verksamhet, högre kostnader eller olönsamma prismodeller, vilket på lång sikt leder till sämre ekonomiskt resultat.

Förebyggande av risk

Alla affärsområden arbetar med stark kostnadskontroll och kostnadsflexibilitet. Alla affärsområden övervakar relevanta riskindikatorer (kapitalinvesteringar i gruvdrift, priser på råmaterial, BNP, antal oljeriggar, dagliga beställningar osv.) och scenarioanalyser utförs inom områden där riskpåverkan är hög. Samtliga affärsområden har uppdaterade åtgärdsplaner för olika scenarion, redo att aktiveras vid tecken på en ekonomisk nedgång.

S3. Tekniska förändringar
Beskrivning av risken

Risker som har att göra med teknisk utveckling som kan påverka eller utmana befintliga sätt att göra affärer eller efterfrågan på befintliga produkter/tjänster. Ökat behov av specialist/expert-kompetens inom F&U och andra nischområden. Oförmåga att attrahera kompetens på högt konkurrensutsatta marknader.

Konsekvenser av risken

Oförmåga att nå strategiska, långsiktiga mål, vilket leder till lägre tillväxt och sämre ekonomiska resultat. Risk att tappa konkurrenskraft och marknadsposition med ett särskilt riskfokus på att inte etablera sig inom det digitala området tillräckligt snabbt.

Förebyggande av risk

Alla affärsområden har ett starkt fokus på forskning och utveckling, proaktiv affärsutveckling och förvärv där prioritering är tillväxt. Affärsverksamheten övervakar nogsamt utveckling av ny teknik och nya kundsegment. Samarbeten har inletts med viktiga partners och forskningscenter i syfte att öka kunskapen och förmågan inom områden som för närvarande inte utgör kärnverksamhet. Vi har också investerat i additiv tillverkning (3D-printning), pulverteknik, digitalisering och automation. Sandvik har fokuserat på att utveckla sitt varumärke som arbetsgivare för hela verksamheten. Ett väsentligt område är att använda nya, digitala kanaler för att attrahera och rekrytera framtida kompetens. Successionsplanering för höga chefer har förstärkts.

S4. Förändrad lagstiftning
Beskrivning av risken

Betydelsefulla nya lagar och förordningar som kan påverka Sandviks verksamhet.

Konsekvenser av risken

Oförmåga att snabbt efterleva ny lagstiftning leder till högre kostnader, böter eller oförmåga att fortsätta tillverka vissa produkter. Kan ha en negativ påverkan på företagets anseende.

Förebyggande av risk

Alla delar inom Sandvik arbetar med att bevaka olika initiativ och utvärderar kontinuerligt dess påverkan på affärsverksamheten. Vi är aktiva i branschorganisationer och andra föreningar, såsom Jernkontoret och Svenskt Näringsliv för att nämna några, i syfte att kunna bevaka utveckling av lagstiftning och bidra till långsiktigt hållbara affärer.

B1. Bristande efterlevnad av lagar och förordningar
Beskrivning av risken

Risker för att lagar och förordningsmässiga krav inte uppfylls.

Konsekvenser av risken

Kan i värsta fall innebära omfattande finansiell påverkan till följd av böter på flera marknader. Om risken materialiseras kan den ha omfattande negativ påverkan på företagets anseende.

Förebyggande av risk

Koncernen har ett etablerat ramverk för bolagsstyrning, ”The Sandvik Way”, vilket innefattar koncernpolicyer, koncernrutiner och andra styrdokument. Innehållet i ramverket, inklusive kontrollerna som implementerats, är baserade på lagstadgade krav och riskexponering. Sandviks formella regelefterlevnadsprogram gällande bekämpning av bestickning och korruption, konkurrenslagstiftning, tull- och exportkontroller samt integritetsskydd hanteras inom affärsverksamheten under överseende av koncernens funktionella råd för regelefterlevnad. Implementering av den allmänna förordningen om dataskydd (GDPR – General Data Protection Regulation) håller på att genomföras globalt.

B7. IT-Haverier
Beskrivning av risken

Risker för störningar i viktiga IT-system, affärsprocesser och annan digital infrastruktur. Ökat behov av digital och innovativ affärsutvecklingskompetens.

Konsekvenser av risken

Oförmåga att leverera produkter, tjänster eller information i tid till kunder eller andra intressenter, vilket leder till sämre ekonomiska resultat eller negativ ekonomisk påverkan till följd av böter.

Förebyggande av risk

Ett koncernövergripande förbättringsprogram för IT-säkerhet är under införande. Varje affärsområde inför ett IT-förbättringsprogram, inklusive en risköversyn av viktiga affärstillämpningar och en riskbaserad nätverkssegmentering.

B10. Informations- och datasäkerhet
Beskrivning av risken

Oförmåga att begränsa åtkomst till information, vilket kan leda till att obehöriga personer tar del av sekretessbelagd information.

Konsekvenser av risken

Kan leda till att information som är viktig för verksamheten blir tillgänglig för obehöriga intressenter/organisationer.

Förebyggande av risk

Ökad autentisering för att förhindra obehörig åtkomst till vissa system har genomförts i Sandviks IT-miljö. Alla affärsområden har stärkt sin IT-säkerhet samt resurser för informationssäkerhet under året. En granskning av viktiga rutiner i samband med lansering av information och kommunikationskanaler i allmänhet har inletts. Implementering av den allmänna förordningen om dataskydd (GDPR – General Data Protection Regulation) håller på att genomföras globalt.

B13. Förändringsledning/Efterfråge- beredskap
Beskrivning av risken

Risk för oklara mandat och ansvar i samband med vårt nya, decentraliserade sätt att arbeta.

Konsekvenser av risken

Kan orsaka ineffektivitet i organisationen och oförmåga att leverera produkter och service i tid till kunderna.

Förebyggande av risk

Förbättrad kommunikation och utbildning avseende roller och ansvar i vårt nya, decentraliserade sätt att arbeta. Efterlevnad av begränsningar av auktoritet (Limits of Authority).

B15. Avbrott i verksamheten
Beskrivning av risken

Risk för att stora katastrofer eller allvarliga händelser stör företagets förmåga att upprätthålla driften, leverera viktiga produkter och tjänster till kunder, eller ta igen driftkostnader.

Konsekvenser av risken

Oförmåga att leverera produkter, tjänster eller information i tid till kunder eller andra intressenter, vilket leder till sämre finansiellt resultat eller negativ finansiell påverkan till följd av böter.

Förebyggande av risk

En genomgång och uppdatering av koncernens beredskapsplanering genomfördes under 2018 och utvecklingen av ett Business Continuity-ramverk initierades. Affärsområdena har redan utfört beredskapsplanering för några av de viktigaste produktionsenheterna, svagheter i leveranskedjor samt beroende av olika IT-system.