Not 16. Långfristiga fordringar och övriga fordringar

Koncernen

2017

2018

Långfristiga fordringar som är anläggningstillgångar

 

 

Derivat som innehas för säkring

104

140

Fonderade pensionsplaner

695

516

Övriga icke räntebärande fordringar

347

397

Övriga räntebärande fordringar

1 152

1 319

Totalt

2 298

2 372

 

 

 

Varav avvecklad verksamhet samt tillgångar som innehas för försäljning

–78

–77

Kvarvarande verksamhet

2 220

2 295

 

 

 

Övriga fordringar som är omsättningstillgångar

 

 

Derivat som innehas för säkring

491

414

Övriga icke räntebärande fordringar

2 815

2 464

Övriga räntebärande fordringar

1 167

1 621

Övriga förskott till leverantörer

290

283

Totalt

4 763

4 782

 

 

 

Varav avvecklad verksamhet samt tillgångar som innehas för försäljning

–332

–115

Kvarvarande verksamhet

4 431

4 667

Moderbolaget

2017

2018

Långfristiga fordringar

 

 

Derivat

77

91

Övriga icke räntebärande fordringar

0

Övriga räntebärande fordringar

19

18

Totalt

96

109

 

 

 

Övriga kortfristiga fordringar

 

 

Derivat

30

138

Övriga icke räntebärande fordringar

182

511

Övriga räntebärande fordringar

2

35

Totalt

214

684