GRI

Koncernöversikt

Under 2018 ökade efterfrågan på Sandviks produkter. Det var resultatet av en övergripande förbättring i alla affärsområden. Sandviks orderingång och intäkter för kvarvarande verksamheter ökade med 9 procent (15) respektive 11 procent (10) i fast valuta för jämförbara enheter.

Finansiella mål1)

Sandviks finansiella mål baseras på bedömningar av koncernens styrka och positionering inför framtiden. I tabellen nedan visas koncernens mål och måluppfyllelse.

Måluppfyllelse

De finansiella målen löpte mellan 2016–2018. För perioden var tillväxten (CAGR) 19 procent av det justerade rörelseresultatet. Avkastningen på det justerade sysselsatta kapitalet förbättrades med 9 procentenheter. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,2 vid utgången av 2018. Föreslagen utdelning för 2018 motsvarar 43 procent av justerat resultat per aktie.

Finansiella mål1) och måluppfyllelse

 

Mål 2016–2018

Utfall 2018

1)

Se Definitioner för definitioner av de finansiella målen.

2)

Föreslagen utdelningskvot på justerat resultat per aktie.

Genomsnittlig tillväxt i rörelseresultatet, %

≥7

19

Förbättring av avkastning på sysselsatt kapital, %-enheter

≥3

9

Nettoskuldsättningsgrad

<0,8

0,2

Utdelningskvot, %

50

432)

Resultat och avkastning

Sandviks orderingång uppgick under 2018 till 102 510 miljoner kronor (96 743) och intäkterna uppgick till 100 924 miljoner kronor (93 906). Rörelseresultatet uppgick till 18 137 miljoner kronor (18 011), motsvarande 18 procent (19) av intäkterna. Förändringar i metallpriser för Sandvik Materials Technology bidrog positivt till rörelseresultatet med 255 miljoner kronor (113). Förändringar i valutakurser sedan årets början hade en positiv inverkan på resultatet med cirka 774 miljoner kronor (128). Finansnettot uppgick till –788 miljoner kronor (–1 071). Resultat efter finansiella intäkter och kostnader för koncernen uppgick till 17 349 miljoner kronor (16 940) och 17 894 miljoner kronor (16 992) för den kvarvarande verksamheten. Inkomstskatten hade en total påverkan på resultatet om –4 646 miljoner kronor (–3 780), motsvarande 27 procent (22) på resultat före skatt. Årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare uppgick till 12 714 miljoner kronor (13 174). Resultat per aktie för koncernen uppgick till 10,14 kronor (10,50), och 10,57 kronor (10,54) för den kvarvarande verksamheten. Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 22 procent (24) och avkastning på eget kapital uppgick till 23 procent (31).

Resultat och avkastning

 

2017

2018

Rörelseresultat, MSEK

18 011

18 137

% av intäkter

19,2

18,0

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, MSEK

16 940

17 349

% av intäkter

18,0

17,2

Avkastning på sysselsatt kapital, %

23,8

22,0

Avkastning på eget kapital, %

31,3

23,3

Resultat per aktie, SEK

10,50

10,14

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

10,49

10,11

Varav kvarvarande verksamheter

 

 

Rörelseresultat, MSEK

18 073

18 689

% av intäkter

19,9

18,7

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, MSEK

16 992

17 894

% av intäkter

18,7

17,9

Resultat per aktie, SEK

10,54

10,57

Utveckling av intäkter och resultat efter finansiella poster per kvartal

MSEK

 

Intäkter

Resultat efter finansiella poster

Vinst- marginal, %

2017

1:a kvartalet

22 426

3 097

14

 

2:a kvartalet

24 426

3 061

13

 

3:e kvartalet

22 571

3 186

14

 

4:e kvartalet

24 482

7 597

31

2018

1:a kvartalet

23 981

3 998

17

 

2:a kvartalet

26 434

4 672

18

 

3:e kvartalet

24 438

4 907

20

 

4:e kvartalet

26 070

3 773

14

Finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 14 914 miljoner kronor (14 286). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 10 631 miljoner kronor (15 734). Vid årets slut uppgick likvida medel till 18 089 miljoner kronor (12 724).

Räntebärande skulder, med avdrag för likvida medel gav en nettoskuld om 11 557 miljoner kronor (16 040).

Sandviks kreditfaciliteter om 9 000 miljoner kronor var outnyttjade vid årets slut. I det svenska obligationsprogrammet om 15 000 miljoner kronor, fanns vid årets utgång utestående obligationer motsvarade ett nominellt värde om 5 650 miljoner kronor. I det europeiska obligationsprogrammet om 3 000 miljoner euro utnyttjades ett nominellt värde om 1 103 miljoner euro. Vidare fanns det obligationer utställda i USA till ett nominellt värde om 555 miljoner dollar. Återstående löptider för koncernens utestående obligationer var i snitt 2,3 år för svenska obligationer, 7,5 år för europeiska obligationer samt 1,8 år för amerikanska obligationer. Vid årets utgång hade det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s betyget BBB+ för Sandviks långfristiga upplåning och A–2 för kortfristig upplåning.

Rörelsekapital

Relativt rörelsekapital vid årets utgång uppgick till 24 procent (23) av intäkterna, en årsförbättring med en procentenhet. Rörelsekapitalets nettovolym ökade med 3 198 miljoner kronor (685) jämfört med föregående år främst drivet av högre lagervolymer. Förändrade valutakurser ökade nettorörelsekapitalet med 1 086 miljoner kronor (–660) jämfört med föregående år. Den strukturella effekten från förvärv och avyttringar minskade rörelsekapitalet med 1 208 miljoner kronor (99). Rörelsekapitalet vid årets utgång uppgick till 23 803 miljoner kronor (20 727).

Eget kapital

Eget kapital vid årets slut uppgick till 58 518 miljoner kronor (48 722) eller 46,7 kronor per aktie (38,8). Soliditeten uppgick till 49 procent (46).

Finansiell ställning

 

2017

2018

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK

14 286

14 914

Kassaflöde efter investeringsverksamheten, MSEK

15 734

10 631

Likvida medel och kortfristiga placeringar 31/12, MSEK

12 724

18 089

Nettoskuld 31/12, MSEK

16 040

11 557

Finansnetto, MSEK

–1 071

–788

Soliditet, %

46

49

Nettoskuldsättningsgrad, ggr

0,3

0,2

Eget kapital 31/12, MSEK

48 722

58 518

Eget kapital per aktie 31/12, SEK

38,8

46,7

Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick under helåret 2018 till 3 984 miljoner kronor (3 578), vilket motsvarar 100 procent av avskrivningar enligt plan. Erhållen köpeskilling vid försäljning av verksamheter och aktier exklusive likvida medel uppgick till 4 052 miljoner kronor (4 786). Förvärv av företag och aktier, exklusive likvida medel, uppgick till 4 631 miljoner kronor (0). Investeringar i internt utvecklade immateriella tillgångar uppgick till 484 miljoner kronor (658).

Investeringar

 

2017

2018

Investeringar i anläggningar, MSEK

3 578

3 984

% av intäkter

3,8

3,9

% av avskrivning enligt plan

83

100

Portföljförvaltning

Den 31 januari meddelade Sandvik att försäljningen av svetstrådsverksamheten slutförts till ESAB, som ingår i Colfax Corporation. Intäkterna för svetstrådsverksamheten uppgick under 2017 till 490 miljoner kronor.

Den 15 maj meddelade Sandvik avyttringen av sin 50-procentiga andel i Fagersta Stainless trådvalsverk. Verksamheten samägdes av Sandvik Materials Technology och Outokumpu. Outokumpu tog fullt ägarskap över Fagersta Stainless till en köpesumma om 184 miljoner kronor. Under 2017 uppgick företagets intäkter till cirka 1,6 miljarder kronor.

Den 19 juni meddelade Sandvik att avtal tecknats om att avyttra affären för rostfri tråd till Zapp Group, en tysk, familjeägd leverantör av avancerade metallprodukter. Intäkterna från den rostfria trådaffären uppgick till 310 miljoner kronor 2017.

Den 2 juli slutförde Sandvik förvärvet av det privatägda Inrock. Företaget är en ledande leverantör av bergborrverktyg och service för Horizontal Directional Drilling (HDD) i Nordamerika. Inrocks intäkter under 2017 uppgick till 46 miljoner USD.

Den 2 juli meddelade Sandvik även att försäljningen av Sandvik Hyperion slutförts. Från och med det datumet avkonsoliderades Hyperion från Sandvik och en realisationsvinst om 618 miljoner kronor redovisades i Sandviks finansiella rapporter. Transaktionen utgör den sista avyttringen av samtliga tillgångar inom Other Operations.

Den 4 juli slutfördes förvärvet av det franskbaserade mjukvarubolaget inom mätteknik Metrologic Group.

Metrologic Group är marknadsledande inom agnostisk mjukvara för mätteknik, automation och robotkontroll. Metrologic Group har sedan 4 juli 2018 varit en del av Sandvik Machining Solutions. Under 2017 uppgick Metrologic Groups intäkter till 43,3 miljoner euro.

Den 17 juli meddelade Sandvik att bolaget genomför en strategisk utvärdering av Sandvik Drilling and Completions (Varel). Verksamheten som utvärderas är relaterad till olje- och gasindustrin och motsvarar cirka 75 procent av de totala intäkterna om 2,3 miljarder kronor 2018 inom Sandvik Drilling and Completions.

Den 1 augusti slutfördes förvärvet av det amerikanska företaget Custom Electric Manufacturing Co. Bolaget är en ledande tillverkare av originalutrustning och ersättningsprodukter av värmeelement på den nordamerikanska marknaden. Under 2017 uppgick intäkterna för Custom Electric Manufacturing Co till 5 miljoner USD.

Den 10 november annonserade Sandvik att avtal tecknats om att förvärva det privatägda amerikanska företaget Dura-Mill Inc., tillverkare av högkvalitativa solida hårdmetallpinnfräsar. Under 2017 hade Dura-Mill intäkter om 7,2 miljoner USD.

Den 26 november annonserade Sandvik att avtal ingåtts om att förvärva det kinesiska företaget Kunshan Ousike Precision Tools Co., Ltd (OSK), en ledande tillverkare av solida runda hårdmetallverktyg. Under 2017 hade OSK intäkter om 120 miljoner kronor.

Framtiden

Marknadsförhållandena förbättrades under 2018 med ökad aktivitet inom kundsegmenten, vilket bidrog till koncernens lönsamhet. Sandvik baserar sina operativa beslut på en prioriteringsordning om stabilitet och lönsamhet före tillväxt. Till följd av det förbättrade ekonomiska resultatet kommer vi fortsättningsvis att i högre utsträckning fokusera på tillväxt.

Moderbolaget1)

Moderbolagets fakturering 2018 uppgick till 20 141 miljoner kronor (18 764) och rörelseresultatet till 2 566 miljoner kronor (1 260). Resultat från andelar i koncernföretag avser huvudsakligen utdelningar och koncernbidrag från dessa och uppgick till 4 364 miljoner kronor (–706). Räntebärande skulder minus likvida medel och räntebärande tillgångar uppgick till 15 059 miljoner kronor (11 180). Moderbolagets balansomslutning ökade med 2 710 miljoner kronor från 61 219 miljoner kronor till 63 929 miljoner kronor. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 799 miljoner kronor (875). Antalet anställda i moderbolaget och kommissionärsbolagen uppgick den 31 december 2018 till 6 793 personer (7 204). Styrelsen föreslår en utdelning om 4,25 kronor (3,50) per aktie till årsstämman 2019, vilket motsvarar cirka 5,3 miljarder kronor (4,4).

1) Moderbolaget inkluderar verksamheter som bedrivs på kommission för Sandvik AB. Dessa framgår av not 14.

Utdelning, 4,25 kronor per aktie

 

x antal aktier

1 254 385 923

 

= 5 331 140 173

I ny räkning överförs

16 384 240 659

Summa, SEK

21 715 380 832

Medarbetare

Det genomsnittliga antalet medarbetare uppgick till 42 540 (43 376), av vilka 19 (19) procent var kvinnor. Personalomsättningen var 8 procent (9). Löner och ersättningar uppgick under året till 21 425 miljoner kronor (21 354).

Säkerheten främst

Under året arbetade Sandvik mot målet att uppnå en total olycksfrekvens (Total Recordable Injury Frequency Rate, TRIFR) om 4,3. Sandviks totala olycksfrekvens förbättrades 15 procent och uppgick till 4,0 (4,6)vid årets slut. För olycksfallsfrekvensen (Lost Time Injury Frequency Rate, LTIFR) var målet uppsatt till 1,4. Målet uppnåddes inte då olycksfallsfrekvensen uppgick till 1,7 (1,6).

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2020, vilka motsvarar de riktlinjer som antogs av årsstämman 2018.

Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt koncernens resultatutveckling.

Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Sandvik AB. Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. Långsiktig rörlig lön i form av aktier och/eller aktierelaterade instrument i Sandvik AB ska kunna utgå genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig.

I särskilda fall kan överenskommelser träffas om ersättning av engångskaraktär, förutsatt att sådan ersättning inte överstiger ett belopp motsvarande individens årliga fasta lön och maximala rörliga kontanta lön, och inte utges mer än en gång per år och individ.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda.

Avgångsvederlag ska, normalt sett, utgå vid uppsägning från Sandviks sida. Medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande 6–12 månaders fast lön. För verkställande direktören kan alternativt gälla en uppsägningstid om 24 månader och inget avgångsvederlag. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdas sida.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

För information om gällande ersättningar till ledande befattningshavare, inklusive pågående långsiktiga incitamentsprogram, se not 3.5.

Riktlinjerna som antogs av årsstämman 2018 återfinns i not 3.5.

Forskning och utveckling (FoU)

Respektive affärsområde ansvarar för sina egna FoU-verksamheter som fokuserar på produktutveckling, teknikplattformar och nya innovationer.

Sandvik har en portfölj av cirka 5 900 (6 700) aktiva patent. Under 2018 beviljades 700 (1 050) nya patent. Det minskade antalet patent i portföljen och nya beviljade patent beror främst på avyttringar, i synnerhet försäljningen av Sandvik Hyperion. Investeringarna i FoU uppgick till 3 727 miljoner kronor (3 498) under 2018, vilket motsvarar 3,7 procent (3,9 ) av koncernens intäkter. Antalet medarbetare inom FoU, inklusive kvalitetssäkring, var 2 554 (2 612) under året.

Skatt

Sandvik är en multinationell koncern med många interna transaktioner. OECD har utfärdat riktlinjer för internprissättning av gränsöverskridande transaktioner i multinationella koncerner. Sandvik följer dessa riktlinjer, liksom den lokala lagstiftningen i respektive land för att försäkra sig om att en korrekt prismodell används och att korrekt skatt betalas i varje land. Sandvik följer noggrant OECD:s skattereformsarbete och EU:s initiativ om skattetransparens och efterlever dessa standarder i takt med att de fastställs. Vi strävar efter goda relationer med intressenter som skattemyndigheter, icke-statliga organisationer och investerare.

Sandvik har inlett samarbeten med skattemyndigheter i ett flertal länder. Vi är övertygade om att en öppen diskussion och samarbete med skattemyndigheter runt om i världen hjälper oss att minska osäkerheten om de skatter vi är skyldiga att betala. Vi bidrar till lokalsamhällen och länder där vi är verksamma i form av till exempel skatt och arbetstillfällen. Under 2018 betalade koncernen 2 978 miljoner kronor (2 466) i inkomstskatt globalt. Inkomstskatt omfattar bara en del av alla skatter som betalas av Sandvik över hela världen. Utöver det erlägger vi bland annat sociala avgifter, miljö- och energiskatt och fastighetsskatt. Dessutom samlar Sandvik in och betalar skatt på uppdrag av regeringar och myndigheter, inklusive indirekta skatter och källskatter.

Miljö

Sandvik respekterar och följer miljölagstiftning i alla de länder där verksamhet bedrivs. De mest väsentliga miljöaspekterna är:

  • Energianvändning
  • Klimatförändringar
  • Vattenhantering
  • Avfallshantering

Miljötillstånd

Sandvik har ett antal anläggningar runt om i världen som innehar olika typer av miljötillstånd. Sandvik är beroende av att tillstånd finns för dessa anläggningar.

I Sverige bedriver Sandvik tillståndspliktig verksamhet vid tio anläggningar och anmälningspliktig verksamhet vid en anläggning. Samtliga har de tillstånd som behövs för att driva verksamheten. Inga överskridanden av tillstånden inträffade under året. Ett antal överskridanden av riktvärden avseende buller samt utsläpp till luft och vatten förekom. Åtgärder vidtas för att följa dessa riktvärden. Ett miljötillstånd måste förnyas 2019.

I andra länder där Sandvik har verksamhet överskreds vissa riktvärden och åtgärder genomfördes i samråd med myndigheter.

Undersökningar och saneringsåtgärder har genomförts på produktionsenheter med markföroreningar. Detta arbete utförs alltid i nära samarbete med miljömyndigheter.

Lagstadgad hållbarhetsrapport

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Sandvik valt att upprätta en lagstadgad hållbarhetsrapport som en avskild rapport. Denna lagstadgade hållbarhetsrapport har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören. Omfattningen av hållbarhetsrapporten, som även avser Sandviks hållbarhetsredovisning, anges på Redovisningsprinciper.