Strategiska fokusområden och framsteg

Fokus på kärnverksamheten och på att vara nummer ett eller två inom utvalda segment och marknader

Sandvik var aktivt i sin portföljförvaltning under 2018 och avyttrade fyra verksamheter som inte ansågs tillhöra kärnverksamheten eller som inte nådde upp till vårt mål att vara nummer ett eller nummer två i utvalda segment och marknader. Sandvik avyttrade framgångsrikt verksamheterna inom svetstråd och rostfri tråd, Sandvik Hyperion och Fagersta Stainless trådvalsverk till en köpesumma om sammanlagt 4,1 miljarder kronor på skuldfri basis.

Sandvik förvärvade Metrologic Group, Inrock, Customer Electric Manufacturing och Dura-Mill till en köpesumma om 4,6 miljarder kronor på skuldfri basis. Avyttringarna och förvärven var ett led i våra kontinuerliga ansträngningar att få skapa en mer konsoliderad portfölj med fokus på kärnverksamheten.

Teknologiskt ledarskap och innovation

Sandvik fokuserar på innovationer som hjälper våra kunder att förbättra sin produktivitet och energieffektivitet, att förbättra säkerheten och dra nytta av alla de möjligheter som följer med digitalisering och automatisering. Under året lanserades ett antal nya produkter och lösningar som stärker vår position i framkant av den tekniska innovationsutvecklingen.

 • Sandvik Machining Solutions De sensorförsedda adaptrarna Silent Tools™ Plus med vibrationsdämpning ökar bearbetningssäkerheten vid invändig svarvning med långa överhäng. Genom förvärvet av marknadsledande Metrologic Group breddade vi vårt utbud inom programvara för mätteknik och förvärven av Dura-Mill och Kunschan Ousike Precision Tools förstärkte vår ledande ställning inom solida hårdmetallverktyg.
 • Sandvik Mining and Rock Technology Nästa generations dataanalys Optimine® hjälper gruvföretagen att optimera sina processer. Den nya DTH-borriggen (down-the-hole) Leopard™ DI650i gör det möjligt för kunderna att öka produktiviteten och minska bränsleförbrukningen med upp till 15 procent jämfört med konventionella DTH-riggar.
 • Sandvik Materials Technology Det intelligenta rörsystemet Sentusys™ hjälper kunderna att öka säkerheten och kontrollera status inuti rören med hjälp av molntjänster.

Ansvar och beslut nära kunderna

Sandvik påbörjade resan mot en decentraliserad struktur redan 2016. Den nya strukturen ger ett snabbare beslutsfattande som ligger närmare kunderna, med ökat produktansvar för bättre funktion och resultat. Sandvik fortsatte att utveckla sitt gemensamma scorecard-system vilket ytterligare ökade transparensen och gjorde det möjligt för Sandvik att tillämpa kostnadskontroll på alla nivåer i den decentraliserade organisationen.

Stabilitet och lönsamhet före tillväxt

Sandvik vidtar löpande åtgärder för att minska volatiliteten och känsligheten för förändringar i marknaden. Ett exempel är outsourcing av en större andel av tillverkningen inom Sandvik Mining and Rock Technology.

Sandvik fortsatte att förbättra sitt resultat till följd av en gynnsam marknad och ett starkt fokus på kostnadseffektivitet under 2018. Rörelseresultaten ökade betydligt med väsentligt förbättrade marginaler inom alla affärsområden. Sandvik hade ett antal förlusttyngda produktområden 2016, men inte ett enda under 2017 eller 2018. Detta har skapat en solid plattform för framtida tillväxt.

Sandvik Machining Solutions hade ännu ett bra år med rekordstor orderingång, fakturering och rörelseresultat. Alla betydande geografiska områden bidrog till den starka marknadstillväxten. Sandvik Mining and Rock Technology fortsatte att dra nytta av den starka gruvkonjunkturen. Den gynnsamma marknadssituationen och ett starkt fokus på prissättning i kombination med effekterna av interna effektiviseringar resulterade i ett solitt räkenskapsår för affärsområdet. Sandvik Materials Technology uppvisade ett förbättrat resultat, med ökade intäkter och vinstmarginaler. Det var resultatet av en högre efterfrågan och effektiviseringsåtgärder.

Effektivitet och ständiga förbättringar Sandvik har satt som mål att förbättra produktiviteten (intäkter per medarbetare) med minst 3 procent årligen. 2018 förbättrades produktiviteten med 10 procent. Kassaflödet från verksamheten ökade med 4 procent till 15 353 miljoner kronor (14 752). Avkastning på sysselsatt kapital förbättrades till 22,6 procent (19,4), beräknat på justerat rörelseresultat. Redovisad avkastning på sysselsatt kapital var 22,7 procent (23,8). Rörelsekapitalet (12 månaders medelvärde) förbättrades med 0,5 procentenheter till 24 procent.

Under året meddelade Sandvik stängning av fyra produktionsenheter och en produktionslinje.

Kultur att agera på rätt sätt

Sandvik har en lång tradition av Fair Play och att göra saker på rätt sätt. Under 2018 fortsatte de sammanlagda arbetsrelaterade olyckorna (TRIFR) att minska medan antalet olyckor som resulterade i förlorad arbetstid (LTIFR) ökade något. Fortsatt fokus krävs för att ytterligare förbättra hälsan och säkerheten för medarbetarna.

 • Utrullningen av vår styrningsmodell, The Sandvik Way, fortsatte med införande av gemensamma processer för affärsområden och divisioner.
 • 94 (93) procent av Sandviks medarbetare och långtidskontrakterade uppdragstagare har utbildats i uppförandekoden. Cirka 10 000 medarbetare deltog under året i någon form av fördjupad utbildning inom regelefterlevnad.
 • Vi implementerade ett program som ska garantera att vi uppfyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).
 • Prestationshantering och interna kontroll- och revisionsinsatser förbättrades.

Exceptionella medarbetare

 • Vi fortsatte med program som främjar ledarskap och utvecklar viktiga kompetenser. Cirka 600 (500) medarbetare deltog i Sandviks ledarskapsprogram under 2018.
 • Cirka 2 900 (3 800) nya medarbetare anställdes och de flesta tjänsterna utlystes på den öppna interna arbetsmarknaden. 78 procent av de högre chefsposterna rekryterades internt (målet var 80).
 • Ökad användning av sociala mediekanaler ledde till mer fokuserad rekrytering ocn en utökad talangpool. Under 2018 fick vi till exempel 1 688 nya ansökningar genom riktade LinkedIn-kampanjer.
 • Andelen nyanställda som var kvar i företaget uppgick till 92 procent (målet var 90).