Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik Mining and Rock Technology fortsatte att dra fördel av den starka gruvindustrin under 2018. Den gynnsamma marknadssituationen i kombination med positiva effekter av internt effektiviseringsarbete resulterade i ett stabilt räkenskapsår för affärsområdet.

Affärsområde Sandvik Mining and Rock Technology är en ledande leverantör av utrustning och verktyg, service och underhåll för gruv- och anläggningsindustrierna. Vi erbjuder tjänster och tekniska lösningar för bergborrning samt bergavverkning, krossning och sortering, lastning och transport, tunneldrivning, stenbrytning, rivning och återvinning.

Rörelsemarginalerna för affärsområdet har förbättrats avsevärt sedan 2015. Detta är en följd av både interna aktiviteter för att effektivisera organisationen liksom samlade insatser för att decentralisera Sandviks verksamhet. Eftermarknadsaffären växte rejält och stod under 2018 för 61 procent av intäkterna.

Marknaden 2018

Gruvbranschen fortsatte att utvecklas i positiv riktning under 2018. Råvarupriserna var generellt sett stabila, trots en nedgång i priset på guld och koppar under 2018. Detta berodde till stor del på valutafluktuationer, i huvudsak mot dollarn, snarare än råvarubrist. Kapitalinvesteringar befann sig på en stadig nivå och detta fortsatte att främja vår försäljning av både underjords- och ovanjordsutrustning för gruvdrift. Bruttonationalprodukten, som är en viktig drivande faktor för infrastrukturinvesteringar, låg stabilt på en 3-procentig tillväxt globalt. Våra största marknader är Australien och Sydafrika.