Not 6. Övriga rörelsekostnader

Kvarvarande verksamhet

Övriga rörelsekostnader uppgick till –613 MSEK (–867). I det ingår till största delen valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär med –322 MSEK (–132).

Moderbolaget

Moderbolagets övriga rörelsekostnader består i huvudsak av royalties mellan koncernbolag, kostnader av icke finansiell eller operativ karaktär samt valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.