Vår aktie

Under 2018 sjönk aktiekursen med 12 procent samtidigt som OMXS 30-index på Nasdaq Stockholm sjönk med 11 procent.

Sandviks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Vid utgången av 2018 handlades aktien till 126 kronor, motsvarande ett börsvärde av 158 miljarder kronor. Det innebar att Sandvik var det 14:e (12) värdemässigt största företaget på Nasdaq Stockholm.

Handeln i aktien

Under 2018 omsattes sammanlagt 823 (1 082) miljoner aktier till ett värde av 125 (145) miljarder kronor. Omsättningen av Sandvik-aktier på Nasdaq Stockholm stod för 37 (39) procent av den totala omsättningen av Sandvik-aktier. Andra marknader som BATS Chi-X, Turquoise etc. stod för 51 (37) procent. I USA kan Sandvik-aktien handlas genom depåbevis (American Depositary Receipts, ADR), en process som hanteras av Deutsche Bank Trust Company Americas. Under 2018 omsattes i genomsnitt per dag 39 889 (17 995) depåbevis. Vid slutet av 2018 fanns 4 170 062 (2 546 925) ADRs utestående.

Förslag till utdelning, kronor

4,25

Utdelning och totalavkastning

Vårt årliga mål är att utdelningen ska uppgå till åtminstone 50 procent av resultatet per aktie. Styrelsen har till årsstämman 2019 föreslagit en utdelning om 4,25 (3,50) kronor per aktie. Det motsvarar cirka 5,3 (4,4) miljarder kronor och en direktavkastning på 3,4 procent baserat på kursen vid årets slut. Inräknat den föreslagna utdelningen för 2018 på 4,25 kronor, en ökning med 21 procent jämfört med 2017, har de senaste fem årens genomsnittliga utdelning varit 3,30 kronor per år och sammanlagt 52 procent av rapporterad vinst per aktie för koncernen har delats ut.

Aktiekapital

Antalet Sandvik-aktier uppgår till 1 254 385 923. Varje aktie har ett nominellt värde om 1,2 kronor och aktiekapitalet uppgår till 1 505 263 108 kronor. Sandviks aktiekapital utgörs av ett aktieslag där varje aktie har samma röstvärde och ger samma rätt till utdelning. Sandvik äger inga egna aktier och senast nya aktier gavs ut var 2012 i samband med förvärvet av utestående aktier i Seco Tools.

Hållbarhetsindex

Sandvik ingår i ett antal hållbarhetsindex, som Dow Jones Sustainability Index, Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, FTSE4Good och Ethibel Excellence Europe. Det är internationella index som analyserar globala företag som bedriver ansvarsfullt företagande. Att Sandvik ingår i dessa index bekräftar att koncernen bedriver affärsverksamheten på ett hållbart sätt.

Ägarna

Under 2018 var antalet aktieägare relativt oförändrat och uppgick till 100 908 (100 987). Det finns aktieägare i 81 länder och andelen aktieägare utanför Sverige uppgick till 35 (37) procent vid årets slut. De tio största enskilda aktieägarna innehade 38 procent av aktiekapitalet vid samma tidpunkt. Personer i Sandviks koncernledning ägde den 31 december 2018 sammanlagt 187 370 aktier i Sandvik medan Sandviks styrelseledamöter ägde 488 949 aktier (inklusive suppleanter, exklusive verkställande direktören). Totalt motsvarade koncernledningens och styrelsens innehav 0,05 procent av kapital och rösträtter.

Sandvik-aktien, fem års utveckling

Sandvik-aktien, fem års utveckling (line chart)

Ägarfördelning per land 31 december 2018

Ägarfördelning per land 31 December 2018 (pie chart)

Antal aktieägare, 31 december 2014–2018

Antal aktieägare, 31 December 2014-2018 (bar chart)
Nyckeltal

 

2017

2018

1)

Föreslagen utdelning.

Källa: Monitor by Modular Finance AB. Sammanställd och behandlad data från Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen med flera.

Antal aktier vid årets slut (miljoner)

1 254

1 254

Börsvärde vid årets slut (miljarder)

180

158

Antal aktieägare

100 987

100 908

Aktiekurs vid årets slut

143,7

126,4

Resultat per aktie, koncernen

10,50

10,14

P/E-tal vid årets slut

13,7

12,5

Kursförändring under året, %

+27

–12

Ordinarie utdelning, kr/aktie

3,50

4,251)

Utdelning i % av resultat per aktie

33

421)

Totalavkastning (aktieutveckling + utdelning), %

29,1

–9,9

Andel aktier i Sverige, %

63

65

Andel aktier ägda av de 10 största ägargrupperna, %

36

38

De tio största aktieägargrupperna, December, %

31 December, %

2017

2018

1)

Förvaltarregistrerade aktier.

Källa: Monitor by Modular Finance AB. Sammanställd och behandlad data från Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen med flera.

AB Industrivärden

11,9

12,1

Alecta Pensionsförsäkring

6,1

6,5

Swedbank Robur Fonder

2,6

3,9

AMF Försäkring och Fonder

2,7

2,7

Handelsbanken Pension

2,7

2,6

L E Lundbergföretagen AB

2,4

2,4

Vanguard1)

2,1

2,4

Blackrock

2,2

2,4

SEB Investment Management

1,7

1,8

Nordea Investment Funds

1,3

1,4