Not 24. Övriga icke räntebärande skulder

Koncernen

2017

2018

Övriga långfristiga skulder

 

 

Derivat som innehas för säkring

255

258

Övrigt

23

45

Totalt

278

303

 

 

 

Övriga kortfristiga skulder

 

 

Derivat som innehas för säkring

341

238

Växelskulder

111

104

Övrigt

2 204

2 145

Totalt

2 656

2 487

Varav avvecklad verksamhet

–104

–20

Kvarvarande verksamhet

2 552

2 467