Not 28. Närstående

Närståenderelationer

Koncernens försäljning till intresseföretag uppgick till 506 MSEK (848). Koncernens inköp från intresseföretag uppgick till 107 MSEK (231). Lån till intresseföretag uppgick sammanlagt till 0 MSEK (0). Ränteintäkterna från lån till intresseföretag var 0 MSEK (0). Utställda garantier till förmån för intresseföretag har lämnats om 0 MSEK (0). Samtliga transaktioner sker på marknadsmässiga villkor.

Av moderbolagets fakturerade försäljning utgjorde 16 157 MSEK (12 695), vilket motsvarar 80 % (76), försäljning till koncernföretag. Exportandelen utgjorde 87 % (69). Av moderbolagets inköp kom 1 926MSEK (2 810) eller 11 % (17) från koncernföretag. Moderbolaget har inga lån till intresseföretag. Utställda garantier till förmån för intresseföretag har lämnats om 0 MSEK (0). Samtliga transaktioner sker på marknadsmässiga villkor.

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning

Utöver vad som angivits i not 3.5 Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare samt i beskrivningen av styrelsen har inga transaktioner med närstående fysiska personer ägt rum.