Kompetens för framtiden

Sandvik erbjuder sina medarbetare en dynamisk och inkluderande arbetsmiljö med stora möjligheter att växa. Vi vet hur avgörande det är att attrahera och behålla ny kompetens inför framtiden och vi har fortsatt att fokusera på detta under året.

Kvinnliga arbetare (photo)

Sandvik har en stark företagskultur och ett arbetssätt som styrs av våra kärnvärden Customer Focus, Innovation, Fair Play och Passion to Win. Vi erbjuder marknadsmässiga löner och förmåner, en mångkulturell och inkluderande arbetsplats samt arbetsvillkor som respekterar individens behov. Våra medarbetare uppmanas att vara innovativa och flytta fram gränserna för industrin.

Kompetensskifte

Idag finns ett behov av ny extern kompetens samt vidareutbildning av befintliga medarbetare för att göra Sandvik redo att möta en framtid där programvara, robotteknik och automatisering i stigande grad används för att uppnå konkurrensfördelar.

Bland de fackkunskaper som efterfrågas allt mer finns till exempel frontend- och backend-utvecklare, UX-designers, datavetare, integrationsarkitekter, automatiseringsingenjörer, digitala talanger och seniora systemutvecklare. Det är en utmaning att attrahera sådan kompetens och konkurrera med starka globala aktörer om samma begränsade talangutbud. För att ha tillgång till många kandidater är vi därför proaktiva i vår rekrytering.

Vi lägger ett stort fokus på att öka medvetandet om Sandvik som arbetsgivare och utnyttjar flera digitala kanaler och forum för att nå en ny publik. Vi söker och skapar relationer med potentiella kandidater via sociala nätverk. Ett exempel är vårt partnerskap med LinkedIn. Vi använder det sociala nätverket som en rekryteringsplattform och under 2018 hade 454 av våra nyanställda haft kontakt med oss via LinkedIn. 225 000 personer följde oss på LinkedIn i slutet av 2018, vilket gör det till en viktig plattform för Sandviks varumärke som arbetsgivare.

Intern utbildning

Förutom att söka efter nya förmågor så ger vi våra befintliga medarbetare möjligheten att bredda sina kompetenser med utbildning på arbetsplatsen, virtuella utbildningskanaler och klassrumsutbildning. Vi kan erbjuda våra medarbetare ledarskapsprogram, specialutbildning, digitala workshops, mentorskap och andra möjligheter att förvärva nya kompetenser och kunskaper.

Ledarskapsutveckling

Våra 5 300 chefer spelar en avgörande roll för att få team att växa och leverera resultat. Vår ledarskapsmodell och våra globala ledarskapsprogram sätter klara förväntningar på både ledarskapsförmåga och beteenden. Ledarskapsprogrammen ger ett tydligt affärsvärde och ger chefer verktyg att framgångsrikt leda sina medarbetare. Under 2018 deltog 622 (500) medarbetare i ledarskapsprogram. Deras återkoppling indikerar att programmen utvecklar deras ledarskapsförmågor och ökar deras förmåga att bidra till affären.

Unga talanger

Via vårt globala graduate-program rekryterar och utbildar vi unga talanger i olika delar av Sandviks organisation. Vårt tredje program hade över 2 500 ansökningar. Av dessa valdes tio graduates från fem länder ut för att spegla vår närvaro i olika regioner. Samtliga har en masterexamen i teknologi eller ekonomi. Ett av huvudsyftena med programmet är att utveckla och förbereda deltagarna för framtida nyckelpositioner och efter programmet förbereds de för olika roller inom vår verksamhet. Programmet är mycket framgångsrikt och en stor andel tidigare deltagare, 20 av 24, arbetar fortfarande inom Sandvik och har haft olika roller inom företaget, till exempel internrevisor, servicechef, projektledare, förändringsledare och verksamhetsutvecklare.

Intern arbetsmarknad

Som medarbetare på Sandvik är du ansvarig för din egen karriärutveckling. Sandvik erbjuder en lång rad karriärmöjligheter. Vår interna jobbportal erbjuder våra medarbetare möjligheten att arbeta inom andra delar av Sandvik eller i andra länder för att växa och utvecklas både på det personliga och det yrkesmässiga planet. Cirka 2 900 (3 600) personer anställdes under 2018 och en majoritet av befattningarna annonserades på den öppna interna jobbportalen.

Andel kvinnor i chefsposition, %

Andel kvinnor i chefsposition % (line chart)

Mångfald och inkludering

Mångfald och inkludering prioriteras inom Sandvik och vi tror att en inkluderande arbetsplats som gör det möjligt för alla att bidra på bästa sätt skapar affärsvärde.

Andelen kvinnor i chefspositioner ökade till 17,7 procent (17,1), andelen kvinnor i ledningsgrupper var 17 procent (19) och andelen kvinnor i vår talangpool var 28 procent (27). 19 procent (20) av medlemmarna i ledningsgrupperna var icke-européer.

Vi erbjuder utbildning i mångfald och inkludering med en verktygslåda som innehåller e-lärande, workshops och övningar. Vårt Bridge-program fokuserar på ledarskap över gränser och alla våra interna globala ledarskapsprogram innehåller utbildning om hur chefer kan arbeta med mångfald och inkludering.

Medarbetarengagemang

Vi genomför en global medarbetarundersökning inom Sandvik för att ständigt kunna utveckla vår verksamhet och våra medarbetare. Undersökningen används som utgångspunkt vid utvecklingssamtal och fortbildning och mäter hur engagerade medarbetarna är och om vi som företag gjort rätt saker för att uppnå de goda resultat vi vill nå. 87 procent av våra medarbetare deltog under 2018 i undersökningen och vi gjorde framsteg inom båda ovan nämnda områden.

Varje medarbetare på Sandvik erbjuds minst ett individuellt utvecklingssamtal med sin chef per år. Detta samtal fokuserar på föregående prestationer och utvecklingsplaner för kommande år.

För fler personrelaterade nyckeltal, se Hållbara mål: vår verksamhet och Nyckeltal medarbetare.

Antal medarbetare per marknadsområde

Antal medarbetare per marknadsområde 2018 (pie chart)

Topp-300-chefer, nationaliteter

Topp-300-chefer, nationaliteter (pie chart)