Not 5. Övriga rörelseintäkter

Kvarvarande verksamhet

Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 337 MSEK (4 219). Beloppet innehåller resultat från avyttrade verksamheter med 879 MSEK (4 112), varav 618 MSEK avsåg Hyperion. Här finns också ett antal mindre poster som redovisas under övriga rörelseintäkter.

Moderbolaget

Moderbolagets övriga rörelseintäkter består i huvudsak av vinst vid försäljning av anläggningstillgångar och omvärdering av orealiserade säkringar.