Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Sandvik AB (publ), org.nr 556000-3468

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Sandvik AB (publ) för år 2018. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. En bolagsstyrningsrapport har upprättats och är i överensstämmelse med årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets och koncernens revisionsutskott i enlighet med revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övrig upplysning

Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2017 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 6 mars 2018 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vår revisionsansats

Revisionens inriktning och omfattning

Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå och bedöma risken för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna. Vi beaktade särskilt de områden där verkställande direktören och styrelsen gjort subjektiva bedömningar, till exempel viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som har gjorts med utgångspunkt från antaganden och prognoser om framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra. Liksom vid alla revisioner har vi också beaktat risken för att styrelsen och verkställande direktören åsidosätter den interna kontrollen, och bland annat övervägt om det finns belägg för systematiska avvikelser som givit upphov till risk för väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter.

Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig granskning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella rapporterna som helhet, med hänsyn tagen till koncernens struktur, redovisningsprocesser och kontroller samt den bransch i vilken koncernen verkar.

Sandvik har verksamhet som sker via legala enheter i ett stort antal länder. Operativt är verksamheten organiserad i divisioner som alla ingår i någon av koncernens tre Business Areas. Som stöd för den operativa verksamheten i divisionerna finns gemensamma funktioner på olika nivåer i koncernen.

En grundläggande del i vår förstaårsrevision har varit att skaffa oss en förståelse för hur koncernens verksamhet är organiserad, om viktiga system och processer samt de interna kontroller som finns för att ge styrelse och ledning trygghet i att den finansiella rapporteringen håller en hög precision. För det ändamålet har vi inledningsvis genomfört intervjuer med ledande befattningshavare på olika nivåer i koncernen och ledare för koncernfunktioner samt tagit del av rapporter, policys, instruktioner och planerings- och styrningsdokument.

I förstaårsrevisionen ingår också att inhämta tillräckliga revisionsbevis om öppningsbalansen. Däri ingår bland annat att ta del av den förra revisorns planering, bedömningar och slutsatser samt utvärdera utfört arbete på utvalda områden.

Med allt detta som utgångspunkt har vi, för att kunna bedöma koncernredovisningen som helhet, beslutat att de 80-talet rapporterande enheter som vi bedömt vara viktigast ska ingå i koncernrevisionen. Finansiell rapportering från övriga, mindre viktiga, enheter täcks in genom en analytisk granskning som utförs av det centrala teamet och används för att ta ställning till om fördjupade granskningsåtgärder är nödvändiga. De flesta dotterbolag i koncernen omfattas dessutom av revision enligt lokala lagkrav. Det centrala teamet ansvarar för att granska ett antal gemensamma system, processer, transaktionsflöden och funktioner inklusive moderbolagets egna räkenskaper. De lokala teamen har ansvar för att granska de poster som kommer av den operativa verksamheten i respektive enhet och som härrör från den lokala produktionen och försäljningen.

Väsentlighet

Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedömning av väsentlighet. En revision utformas för att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna innehåller några väsentliga felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd av oegentligheter eller fel. De betraktas som väsentliga om de, enskilt eller tillsammans, rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar med grund i de finansiella rapporterna.

Baserat på professionellt omdöme fastställde vi kvantitativa väsentlighetstal för den finansiella rapportering som helhet. Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden fastställde vi revisionens inriktning och våra granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt och omfattning. De kvantitativa väsentlighetstalen används också för att bedöma effekten av eventuella felaktigheter, enskilt eller sammantaget, på de finansiella rapporterna som helhet.

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.

Särskilt betydelsefullt område

Tidpunkt för intäktsredovisning

Koncernen tillverkar och säljer ett antal produkter och tjänster till kunder i hela världen. Försäljningen sker huvudsakligen via egna distributionskanaler. Försäljningsavtalen innehåller olika leverans- och andra avtalsvillkor och tidpunkten för när väsentliga leveransåtaganden är uppfyllda varierar även om det oftast sker vid ett specifikt tillfälle. Den nya redovisningsstandarden IFRS 15 har implementerats från 1 januari 2018 och har inneburit att koncernen har analyserat sina olika försäljningsavtal och tagit ställning till i vilken eller vilka perioder som en försäljningstransaktion ska redovisas som intäkt.

Upplysningar i not 2 och redovisningsprinciperna framgår ytterligare information om hur koncernen redovisar sina intäkter och hur införandet av IFRS 15 påverkat koncernens redovisning.

Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området

Vår revision har omfattat bland annat följande moment;

 • Kartlagt och utvärderat utvalda system och processer för intäktsredovisning samt testat ett urval av nyckelkontroller
 • Utvärderat bolagets arbete för att införa IFRS 15 samt prövat om bolagets redovisningsprinciper stämmer överens med den nya redovisningsstandarden
 • Testat ett urval av försäljningstransaktioner för att pröva att de redovisas enligt koncernens principer
 • Utfört dataanalys för att identifiera och utvärdera ett urval manuella bokföringstransaktioner.
 • Testat lämnade notupplysningar mot bokföring och annan räkenskapsinformation.

Särskilt betydelsefullt område

Värdering av förvärvade immateriella anläggningstillgångar

Lejonparten av Sandviks immateriella tillgångar har förvärvats externt, främst genom företagsförvärv, och uppgår sammantaget till väsentliga belopp. Tillgångar med obestämbar livslängd som exempelvis goodwill skrivs inte av. Istället görs ett årligt test av om det bokförda värdet för en kassagenerande enhet fortsatt kan motiveras. Under 2018 har koncernen förvärvat och avyttrat flera verksamheter innehållande immateriella tillgångar.

Det finns ett antal moment där ledningens bedömningar och uppskattningar om framtida utfall är avgörande för redovisningen både i samband med förvärv och vid avyttringar samt inte minst vid nedskrivningsprövningen där ledningens bedömning av tillgångarnas förmåga att långsiktigt generera framtida kassaflöden avgör värdet.

Av not 13 finns ytterligare information om koncernens immateriella tillgångar samt väsentliga antaganden som använts vid nedskrivningsprövningen.

Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området

Vår revision har omfattat bland annat följande moment;

 • Testat koncernens modell för nedskrivningsprövning samt utvärderat väsentliga antaganden som använts för att fastställa prognosticerade kassaflöden och diskonteringsräntor vid beräkningen av enheternas nyttjandevärden. I utvärderingen har vi jämfört med verksamheternas historik, koncernens prognoser och strategiska planering samt mot externa datakällor där det varit möjligt och relevant.
 • Utvärderat att förvärvsanalyser för de väsentligaste förvärven under året möter kraven enligt IFRS och har upprättats enligt vedertagen praxis samt bedömt att väsentliga antaganden som använts för att fastställa värden på förvärvade tillgångar är rimliga.
 • Prövat att tidigare förvärvade immateriella tillgångar som hör till sålda verksamheter har identifierats, värderats korrekt enligt koncernens principer samt avregistrerats från balansräkningen vid rätt tidpunkt.

Särskilt betydelsefullt område

Värdering av varulager

Sandvik håller avsevärda lager av råvaror, reservdelar och produkter i arbete vid sina produktionsenheter och färdigvaror i första hand vid sina säljenheter. Värderingen av varulagret är viktig för att bruttovinsten ska vara rättvisande.

Det är krävande att göra en korrekt redovisning av anskaffningskostnaden när inköps-, tillverknings- och logistikprocesser är komplexa. Vid fastställande av produktkalkyler finns ett antal avvägningar som behöver göras av företagsledningen som har påverkan på de redovisade värdena. Det handlar bland annat om att fastställa normalproduktionsvolymer, valutakurser, råmaterialpriser samt allokeringsnycklar för andra direkta och indirekta kostnader. För färdigvaror behöver bedömning göras av produkterna utsatts för inkurans och hur säljbara de är. Slutligen finns en komplexitet i att kontrollera och mäta volymer inte minst av råmaterial och produkter i arbete.

Av redovisningsprinciperna framgår bolagets principer för värdering av varulager och av not 17 framgår ytterligare information om balansposten.

Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området

Vår revision har omfattat bland annat följande moment;

 • Kartlagt och utvärderat utvalda system och processer för lagerredovisningen samt testat ett urval av nyckelkontroller för fastställande av lagervolymer och för fastställande av bokförda värden.
 • Stickprovsvis testat råmateriallager mot faktiska inköpspriser, utvärderat rimligheten i produktkalkyler för produkter i arbete och färdigvarulager
 • Deltagit i inventeringar vid ett stort antal lagerplatser samt testat periodisering av in- och utleveranser
 • Tagit del av bolagets övervakande kontroller av trögrörlighet samt bedömningar av inkurans samt nettoförsäljningspriser.

Särskilt betydelsefullt område

Redovisning av tillgångar som innehas för försäljning

Redovisning av avyttringar av grupper av tillgångar och hela verksamheter innehåller ett antal avgränsningar som påverkar periodisering, klassificering i resultaträkningen och värdering i balansräkningen. Hur avgränsningarna görs kan ha en påverkan på exempelvis EBITDA för kvarvarande verksamhet och andra nyckeltal.

Avyttringar av verksamheter är komplicerade transaktioner med förlopp som ofta löper över lång tid från att en försäljningsprocess initierats till att den avslutats och återstående åtaganden löpt ut. Sandvik har de senaste åren genomfört flera avyttringar som klassificerats som avvecklad verksamheter och därmed särredovisats i resultaträkningen. För avyttringen av Mining Systems har Sandvik kvar ett finansiellt ansvar för utfallet av flera större kundprojekt som var pågående vid avtalstidpunkten. Utfallet kvarvarande intäkter och kostnader inom kundprojekten har uppskattats och presenteras som avvecklad verksamhet i resultaträkningen.

Av resultaträkningen samt not 30 finns ytterligare information om avyttrade tillgångar och verksamheter.

Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området

Vår revision har omfattat bland annat följande moment;

 • Läst och bedömt överlåtelseavtal som tecknats avseende sålda verksamheter och bedömt om klassificeringen är enligt redovisningsstandarden.
 • Tagit del av och utvärderat bolagets prognos för framtida intäkter och kostnader avseende kvarvarande kontrakt från Mining Systems.
 • Prövat ledningens värdering av övriga tillgångar, skulder och eventualförpliktelser som uppkommit i samband med avyttringen av verksamheter de senaste åren samt att redovisningen är konsekvent med tidigare år.
 • Testat lämnade tilläggsupplysningar mot bokföring och annan räkenskapsinformation.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns under Året i korthet and Verksamheten. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS, så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Sandvik AB (publ) för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
 • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

PricewaterhouseCoopers AB, Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, utsågs till Sandvik AB (publ)s revisor av bolagsstämman den 27 april 2018 och har varit bolagets revisor sedan den dagen.

Stockholm 6 mars 2019
PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Magnus Svensson Henryson
Auktoriserad revisor