Hållbar affärsstrategi

Koncernens strategi för hållbart företagande i koncernen reviderades och antogs av Sandviks koncernledning under 2016. Strategin bygger på de två huvudsakliga påverkansområdena ”vårt erbjudande” och ”vår verksamhet” och deras åtta dimensioner, fyra under varje påverkansområde. Detta utgör vår hållbarhetsagenda och det är utifrån denna som vi väljer ett antal väsentliga aspekter.

Det är resultatet av en bedömning av påverkan som våra produkter och tjänster har i förhållande till den egna verksamheten. Strategin har fokus på att göra hållbarhetsfrågan till en integrerad del av koncernens centrala principer och affärsbeslut. Strategin omfattar internationella riktlinjer och principer såsom FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Vårt erbjudande

Vi vill göra våra kunder mer hållbara. Vi utvecklar produkter, lösningar och tjänster som förbättrar våra kunders hållbarhet genom förbättrad produktivitet och konkurrenskraft, samtidigt som miljöpåverkan minskas och hälsa och säkerhet främjas för kundernas medarbetare. Vi arbetar med våra kunder över produktens hela livscykel och tillhandahåller service och eftermarknadsstöd som återköpsprogram som gör det möjligt för oss att ta tillbaka och återvinna använda produkter. Vi arbetar ständigt med att göra våra produkter mer energieffektiva och därmed sänka kundernas kostnader.

Våra verksamheter

Vi vill bli mer hållbara. Genom att främja hållbarhet och ansvarstagande i vår egen verksamhet blir vi en mer pålitlig och långsiktig partner för våra kunder och andra intressenter. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra interna processer, till exempel för leverantörshantering, energianvändning, utsläpp, vattenförbrukning, anti-korruption, rättvisa arbetsvillkor och andra mänskliga rättigheter.

Sandviks Hållbarhetsagenda

Sandviks hållbarhetsagenda vårt erbjudande- vår verksamhet (graphic)

Med blå hörnor: Koncernens väsentliga aspekter 2017–2019. Dessa aspekter följs upp av koncernen och rapporteras i enlighet med GRI Standarder.

Väsentlighetsanalys för Sandvikkoncernen

Koncernledningen genomför regelbundet en väsentlighetsanalys. Utgångspunkten är den ovannämnda hållbarhetsagendan för koncernen, som bygger på internationella ramverk och institutioner såsom Global Reporting Initiative (GRI), FN:s Global Compact, medierapportering, globala trender samt resultat av våra intressentdialoger, utöver vår egen bedömning av relevanta områden.

I slutet av 2016 genomfördes en väsentlighetsanalys som gäller för 2017–2019. Ett antal frågor som berör prioriteringen av koncernens hållbarhetsagenda skickades ut till interna och externa intressenter. Efter beslut av koncernledningen, med inspiration från intressentdialogen, valdes fem aspekter ut som ansågs vara av väsentlig betydelse för koncernen, se nedan. En väsentlighetsanalys planeras för 2019.

Väsentlighetsanalys för affärsområden

Varje affärsområde har genomfört en väsentlighetsanalys som också gäller för 2017–2019, se nedan. Läs mer om affärsområdens arbete med hållbarhet under Verksamheten. Mål och måluppfyllelse för våra erbjudanden visas per affärsområde se Hållbarhetsmål: vårt erbjudande.

Vårt erbjudande

Vår verksamhet

Sandvik Machining Solutions
Vårt erbjudande

Innovation och produktivitet

Vår verksamhet

Regelefterlevnad
Hållbar leverantörshantering
Effektiv användning av material och resurser
Hälsa och säkerhet

Sandvik Mining and Rock Technology
Vårt erbjudande

Innovation och produktivitet
Hälsa och säkerhet
Miljöpåverkan

Vår verksamhet

Styrning
Regelefterlevnad
Kundrelationer
Hållbar leverantörshantering
Effektiv användning av material och resurser
Minskning av övriga utsläpp
Hälsa och säkerhet
En diversifierad och inkluderande organisation

Sandvik Materials Technology
Vårt erbjudande

Innovation och produktivitet
Miljöpåverkan

Vår verksamhet

Kundrelationer
Hållbar leverantörshantering
Koldioxidutsläpp
Användning, återanvändning, rekonditionering och återvinning
Effektiv användning av material och resurser
Hälsa och säkerhet