GRI

Koncernens resultaträkning

MSEK

Not

2017

2018

*

Resultat per aktie före och efter utspädning.

Kvarvarande verksamhet

 

 

 

Intäkter

1, 2

90 827

100 072

Kostnad för sålda varor

 

–54 226

–59 060

Bruttoresultat

 

36 601

41 012

Försäljningskostnader

 

–12 819

–13 377

Administrationskostnader

 

–5 954

–6 180

Forsknings- och utvecklingskostnader

4

–3 163

–3 535

Andelar i intresseföretags resultat

 

56

45

Övriga rörelseintäkter

5

4 219

1 337

Övriga rörelsekostnader

6

–867

–613

Rörelseresultat

1, 3, 7, 8

18 073

18 689

Finansiella intäkter

 

381

374

Finansiella kostnader

 

–1 462

–1 169

Finansnetto

9

–1 081

–795

Resultat efter finansiella poster

 

16 992

17 894

Skatt

10

–3 780

–4 645

Årets resultat, kvarvarande verksamheter

 

13 212

13 249

 

 

 

 

Avvecklad verksamhet

 

 

 

Intäkter

 

3 079

852

Rörelseresultat

 

–62

–552

Resultat efter finansiella poster

 

–52

–545

Årets resultat, avvecklad verksamhet

30

–52

–545

 

 

 

 

Koncernen totalt

 

 

 

Intäkter

 

93 906

100 924

Rörelseresultat

 

18 011

18 137

Resultat efter finansiella poster

 

16 940

17 349

Årets resultat, koncernen totalt

 

13 160

12 704

 

 

 

 

Övrigt totalresultat

 

 

 

Poster som inte kan omföras till årets resultat

 

 

 

Aktuariella vinster/förluster hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner

20

860

–684

Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras till årets resultat

10

–108

163

 

 

751

–522

Poster som kan omföras till årets resultat

 

 

 

Årets omräkningsdifferenser

 

–1 353

1 752

Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar

 

9

3

Förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar överfört till årets resultat

 

77

15

Skatt hänförlig till förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar

10

–19

–4

 

 

–1 286

1 766

Årets övrigt totalresultat

 

–535

1 244

Årets totalresultat

 

12 625

13 948

 

 

 

 

Årets resultat hänförligt till:

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

 

13 174

12 714

Innehav utan bestämmande inflytande

 

–14

–10

 

 

 

 

Årets totalresultat hänförligt till:

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

 

12 639

13 958

Innehav utan bestämmande inflytande

 

–14

–10

 

 

 

 

Resultat per aktie, SEK*

 

 

 

Kvarvarande verksamhet

11

10,54

10,57

Avvecklad verksamhet

11

–0,04

–0,43

Koncernen totalt

11

10,50

10,14