Styrelse

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs i styrelsens arbetsordning vilken granskas och fastställs årligen. Granskningen baseras bland annat på den utvärdering av det individuella och kollektiva arbetet som styrelsen utför.

Vid styrelsens sammanträden avhandlas, förutom den finansiella rapporteringen och uppföljningen av den löpande affärsverksamheten och lönsamhetsutvecklingen, även mål och strategi för affärsverksamheten, väsentliga förvärv och investeringar samt ärenden gällande kapitalstrukturen. Ledande befattningshavare redogör löpande för affärsplaner och strategiska frågeställningar.

Sammansättning

Sandviks styrelse bestod den 31 december 2018 av åtta årsstämmovalda ledamöter.

Valberedningen meddelade inför årsstämman 2018 att valberedningen hade tillämpat Kodens regel 4.1 som mångfaldspolicy. Den nuvarande styrelsesammansättningen är ett resultat av valberedningens arbete inför den bolagsstämman. Styrelsen består av ledamöter med erfarenhet från olika geografiska områden och olika branscher. Om man bortser från verkställande direktören, är 42 procent av de stämmovalda styrelseledamöterna kvinnor.

De fackliga organisationerna har, i enlighet med svensk lag, rätt till styrelserepresentation och de har utsett två ledamöter och två suppleanter.

Styrelserepresentanterna presenteras på sidan för Styrelse.

Oberoende

Helena Stjernholm är inte att anses som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och Björn Rosengren är inte att anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga sex ledamöter valda av stämman är samtliga oberoende i förhållande till Sandvik, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Styrelsens sammansättning uppfyller därmed Kodens krav på oberoende.

Styrelsens arbete under 2018

Under året sammanträdde styrelsen tolv gånger. Samtliga affärsområdesledningar presenterade mål och strategier. Styrelsen granskade också strategier och resultat för ett antal av divisionerna (samtliga divisioner granskas under en rullande 18-månadersperiod). Styrelsen behandlade också frågor relaterade till övergripande koncernstrategi, IT, personal, såsom incitamentsprogram, miljö, hälsa och säkerhet, och frågor avseende investeringar och operationell omstrukturering samt uppföljning av tidigare gjorda investeringar. Vidare behandlade styrelsen frågor rörande förvärv och avyttringar, såsom försäljningen av Sandviks andel om 50 procent i Fagersta Stainless och verksamheten för rostfri tråd, och förvärven av Metrologic Group, Inrock och Dura-Mill. Ersättnings- och revisionsutskotten och utskottet för förvärv och avyttringar rapporterade från sina respektive möten. Med avseende på revisionsutskottet rapporterades frågor såsom riskhantering, regelefterlevnad, SpeakUp och uppförandekoden, intern kontroll och intern revision samt resultatet av den externa revisionen. Utskotten förelade också styrelsen ärenden för beslut, och protokoll och rapporter från dessa möten gjordes tillgängliga för styrelsens ledamöter. Under hösten 2018 besökte styrelsen Sandviks verksamhet i Kina.

Ersättning till styrelsen

Enligt beslut av årsstämman 2018 utgår arvode med 2 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 660 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Därutöver utgår till ordföranden i revisionsutskottet 285 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 160 000 kronor, sammanlagt 605 000 kronor. Till ordföranden i ersättningsutskottet utgår 135 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 110 000 kronor, sammanlagt 355 000 kronor. Inget arvode utgick till ledmöterna i utskottet för förvärv och avyttringar.

För närmare upplysningar om ersättningar till styrelsens ledamöter hänvisas till not 3.5.

Utvärdering av styrelsens arbete

För att säkerställa kvaliteten på styrelsens arbete samt klarlägga eventuellt behov av ytterligare kompetens och erfarenhet genomförs årligen en utvärdering av styrelsens arbete och dess ledamöter. Under 2018 skedde utvärderingarna, som leddes av styrelsens ordförande, genom att varje styrelseledamot fyllde i en webbaserad enkät. Ordföranden höll också enskilda utvärderingsmöten med samtliga styrelseledamöter. Det sammanställda resultatet av utvärderingarna presenterades för styrelsen. Styrelsens ordförande redogjorde också för resultatet av utvärderingarna vid möte med valberedningen.

Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten under 2018

Ledamot

Styrelse

Revisions­utskottet

Ersättnings­utskottet

Utskottet för förvärv och avyttringar

Totalt antal möten

12

5

2

2

Jennifer Allerton

12

 

 

 

Thomas Andersson

12

 

 

 

Claes Boustedt

12

5

 

2

Marika Fredriksson

11

 

 

 

Johan Karlström

12

 

2

 

Tomas Kärnström

12

 

 

 

Thomas Lilja

11

 

 

 

Mats W Lundberg

12

 

 

 

Johan Molin

12

 

2

2

Björn Rosengren

12

 

 

 

Helena Stjernholm

12

5

 

2

Lars Westerberg

12

5

2

 

Styrelsens sammansättning, 31 december 2018

Namn

Funktion

Obero­ende enligt Koden

Aktiei­nnehav, antal1) 2018-12-31

Invald

Revisions­utskottet

Ersättnings­utskottet

Utskottet för förvärv och avyttringar

1)

Avser eget och närståendes aktieinnehav i Sandvik AB.

2)

Arbetstagarrepresentanter (både ledamöter och suppleanter deltar i styrelsemötena). Thomas Lilja (ledamot) och Mats W Lundberg (suppleant) representerar Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer. Tomas Kärnström (ledamot) och Thomas Andersson (suppleant) representerar IF Metall.

3)

Därutöver 1 000 000 köpoptioner i Sandvik AB.

4)

Helena Stjernholm är inte att anses som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och Björn Rosengren är inte att anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Jennifer Allerton

Ledamot

Ja

10 000

2015

 

 

 

Thomas Andersson

Suppleant2)

 

0

2012

 

 

 

Claes Boustedt

Ledamot

Ja

20 000

2015

Ordförande

 

Ledamot

Marika Fredriksson

Ledamot

Ja

2 500

2017

 

 

 

Johan Karlström

Ledamot

Ja

5 000

2011

 

Ledamot

 

Tomas Kärnström

Ledamot2)

 

2 889

2006

 

 

 

Thomas Lilja

Ledamot2)

 

3 560

2016

 

 

 

Mats W Lundberg

Suppleant2)

 

0

2015

 

 

 

Johan Molin

Ordförande

Ja

260 0003)

2015

 

Ordförande

Ordförande

Björn Rosengren

Ledamot

Nej4)

104 903

2016

 

 

 

Helena Stjernholm

Ledamot

Nej4)

5 000

2016

Ledamot

 

Ledamot

Lars Westerberg

Ledamot

Ja

180 000

2010

Ledamot

Ledamot