Hälsa och säkerhet

Sandvik arbetar målmedvetet mot en nollvision för skador via implementering och kontinuerlig förbättring av system för miljö, hälsa och säkerhet (EHS). Detta kombineras med aktiviteter för att främja en redan god hälso- och säkerhetskultur.

Vi har en nollvision för skador på våra medarbetare, våra kunder, våra leverantörer och miljön vi arbetar i. En stark hälso- och säkerhetskultur med medarbetare som bryr sig om varandra hjälper oss att nå målet. 88 procent av medarbetarna ansåg att Sandviks säkerhetskultur är antingen ”stark” eller ”mycket stark” senaste gången frågan ställdes i vår medarbetarundersökning.

Hälso- och säkerhetskulturen som genomsyrar hela företaget startar uppifrån, med miljö, hälsa och säkerhet (EHS) som ett fokusområde för Sandviks ledarskap. I till exempel Sandvik Mining and Rock Technology visar det sig genom att chefer åtar sig tre personliga EHS-mål som kontrolleras och mäts. Genom att leva som man lär omvandlar ledningsgruppen önskat beteende till mätbara processer och till inspirerande nyckeltal som leder till beteendeförändringar.

Mätetal styr kulturen

Vi tror att det som mäts också blir gjort. Sandviks ledningssystem och verktyg för miljö, hälsa och säkerhet (EHS) ger en struktur som hjälper oss att uppnå vår vision för hälsa och säkerhet. Sandviks EHS-kommitté består av representanter från varje affärsområde och fokus ligger på att främja samverkan i företaget för att kunna nå EHS-visionen.

Våra EHS-ledningssystem granskas av externa parter för att säkerställa att de uppfyller internationella standarder (OHSAS 18001 eller motsvarande) och granskas regelbundet internt för ständig förbättring av våra arbetsmetoder. Varje icke-administrativ Sandvik-anläggning med fler än 25 medarbetare ska uppnå extern certifiering inom två år efter verksamhetsstart eller förvärv. För närvarande uppfyller alla anläggningar detta krav, med undantag av en anläggning där processen försenats.

Sandviks hälso- och säkerhetsarbete baseras på Sandviks EHS-policy och koncernens EHS-mål. Varje affärsområde sätter upp egna planer för att uppfylla målen, men alla har som mål att eliminera samtliga arbetsrelaterade dödsfall och att minimera antalet arbetsrelaterade olyckor och sjukdomsfall. Varje år sätts mål upp för att driva på utvecklingen på alla organisationsnivåer. För mer hälso- och säkerhetsrelaterad data, se Hållbarhetsnoter - Nyckeltal.

Resultat för 2018

Sandviks hälso- och säkerhetsarbete ska uppfylla alla gällande bestämmelser, och vi strävar efter att nå ännu längre för våra medarbetares och kunders välbefinnande. Vi använder en mängd olika nyckelindikatorer för att mäta företagets säkerhets- och hälsoresultat, inklusive antalet olycksfall med frånvaro per miljon arbetade timmar (LTIFR) och antal registrerade olyckor per miljon arbetade timmar (TRIFR). Båda dessa indikatorer har haft en långsiktigt positiv utveckling. Under 2018 ökade LTIFR (antalet olycksfall med frånvaro per miljon arbetade timmar) till 1,7 (1,6), i huvudsak beroende på ett förhöjt antal olyckor med kortvarig frånvaro som följd (1-2 dagar) inom Sandvik Materials Technology. Affärsområdet minskade dock sin TRIFR med 24 procent, vilket bidrog till att koncernens TRIFR reducerades till 4,0 (4,6). Eftersom LTIFR minskat till lägre nivåer så kommer Sandvik att fokusera mer på TRIFR som huvudsaklig säkerhetsindikator. Det har inte rapporterats några dödsfall sedan 2015.

Genom en process för incidentrapportering kan affärsområdena snabbt få information om incidenter från andra delar av organisationen. På så sätt minimeras risken att liknande incidenter upprepas.

TRIFR per affärsområde

TRIFR per affärsområde (line chart)

TRIFR och LTIFR

TRIFR och LTIFR (bar chart)

LTIFR per affärsområde

LTIFR per affärsområde (line chart)

Utveckling av de olika skador som ingår i LTIFR och TRIFR. En LTI är en olycka som orsakar frånvaro från arbetet, en RWI (Restricted Work Injury) är en skada där du kan vistas på arbetsplatsen men inte utföra ditt vanliga arbete och en MTI (Medical Treatment Injury) är när du behöver någon form av medicinsk behandling innan du kan utföra ditt ordinarie arbete.

Medarbetarnas välbefinnande

I linje med FN:s mål för en hållbar utveckling strävar vi efter en kultur och en arbetsmiljö som främjar god hälsa och välmående bland våra medarbetare. Alla anläggningar ska erbjuda hälsorelaterade program utifrån lokala behov. Programmen behandlar ämnen som träning, näringslära, mental hälsa och förebyggande av sjukdomar.

Arbetsrelaterade sjukdomar

Arbetsrelaterade mentala hälsoproblem blir allt vanligare vilket skapar oro i många samhällen världen runt. Under 2018 genomförde Sandvik företagskampanjer för att öka medvetenheten och för att utbilda medarbetare om mentala hälsoproblem, till exempel den australiensiska kampanjen ”R U OK?” (Are you OK?). Sandvik har processer för att registrera och undersöka arbetsrelaterade sjukdomar för att slå fast grundorsakerna till arbetsrelaterade problem och utveckla förebyggande strategier.

Farliga ämnen

Inom produktionen strävar vi kontinuerligt efter att byta ut farliga material mot mindre farliga alternativ. Där detta inte är möjligt strävar vi efter att minimera användningen av farliga ämnen. Vi investerar också i ny utrustning och i förbättrade processer för att minska medarbetares exponering för faror som buller, damm, gaser och andra ämnen. Våra produkter och lösningar är också utformade för att förbättra våra kunders hälsa och säkerhet, till exempel minska deras exponering för kemikalier. Vår batteridrivna gruvutrustning under jord minskar potentiella hälsorisker orsakade av dieselpartiklar och andra utsläpp från förbränningsmotorer.

Säkerhetsforum

Sandvik är den enda originaldelstillverkaren (OEM) i initiativet Mining Safety Round Table (MSRT). Det initierades av Sandvik tillsammans med andra stora gruvbolag för att dela med sig och lära sig av praxis med målet att förhindra dödsolyckor på arbetsplatsen. Sandvik är också medlem av Earth Moving Equipment Safety Round Table (EMESRT) och International Council on Mining and Metals (ICMM) Innovation forum for safer and cleaner vehicles. Dessa samarbetsforum syftar till att främja arbetet med att eliminera dödsolyckor relaterade till gruvarbete, förbättra luftkvaliteten under marken och reducera utsläppen av växthusgaser.

Arbetare i gruvaxel (photo)

Automatisering av gruvor minskar riskerna för medarbetarna som kan arbeta ovan jord när utrustningen manövreras på riskfyllda och svårtillgängliga platser.