Not 8. Leasingavgifter avseende finansiell och operationell leasing

Finansiell leasing

Leasingavtal där Sandvik är leasetagare

Koncernen hyr tillgångar under finansiella leasingavtal. Per den 31 december 2018 innehade koncernen tillgångar under finansiella leasingavtal med ett planenligt restvärde uppgående till 36 MSEK (42). Rörliga avgifter redovisade som kostnader i resultatet uppgår till 16 MSEK (11). Framtida minimileaseavgifter för ej annullerbara leasingkontrakt förfaller enligt följande:

 

Nominellt värde

Nuvärde

 

 

 

 

 

Koncernen

2017

2018

2017

2018

Inom ett år

15

16

14

15

Mellan ett år och fem år

46

35

44

31

Längre än fem år

Koncernen totalt

61

51

58

46

Leasingavtal där Sandvik är leasegivare

Koncernen innehar finansiella avtal som vid årets utgång uppgår till 2 881 MSEK (2 224). Rörliga avgifter i resultatet samt ej garanterade restvärden som tillfaller leasegivare är av mindre värde.

Den totala bruttoinvesteringen och nuvärdet av fordran avseende framtida minimileaseavgifter fördelas enligt följande:

 

Nominellt värde

Nuvärde

 

 

 

 

 

Koncernen

2017

2018

2017

2018

Inom ett år

809

1 517

688

1 431

Mellan ett och fem år

1 402

1 347

1 240

1 291

Längre än fem år

13

16

5

4

Koncernen totalt

2 224

2 881

1 933

2 726

Operationell leasing

Leasingavtal där Sandvik är leasetagare

Leasingkostnader för tillgångar som innehas via operationell leasing som förhyrda lokaler, maskiner och dator- och kontorsutrustning redovisas bland rörelsekostnader. I bokslutet 2018 redovisas en kostnad för koncernen på 1 233 MSEK (861). Här ingår minimileaseavgifter på 1 231 MSEK (864), rörliga avgifter på 11 MSEK (3) och intäkter från vidareuthyrning på –9 MSEK (–7). Moderbolaget redovisade kostnader om 241 MSEK (219). Framtida minimileaseavgifter för ej annullerbara leasingkontrakt förfaller enligt följande:

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

 

2017

2018

2017

2018

Inom ett år

761

1 143

211

186

Mellan ett år och fem år

1 601

2 265

633

479

Längre än fem år

625

829

404

333

Koncernen totalt

2 988

4 237

1 248

998

Framtida minimileaseavgifter för ej uppsägningsbara avtal som avser objekt som vidareuthyrs uppgår till 171 MSEK (156).

Leasingavtal där Sandvik är leasegivare

Maskiner för uthyrning ingår i koncernens anläggningstillgångar med ett planenligt restvärde om 943 MSEK (836). Årets avskrivningar uppgår till 602 MSEK (599). Avtalade framtida minimileaseavgifter för ej annullerbara leasingkontrakt uppgår till 824 MSEK (713). Rörliga avgifter uppgick till 17 MSEK (29).

Framtida minimileaseavgifter för ej annullerbara operationella leasingkontrakt förfaller enligt följande:

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

 

2017

2018

2017

2018

Inom ett år

287

459

0

0

Mellan ett år och fem år

426

361

0

Längre än fem år

4

Koncernen totalt

713

824

0

0