Finansiella mål

Utdelningskvot om 50 % av rapporterad vinst per aktie

Resultat per aktie omfattar rapporterat resultat för koncernen totalt.

Genomsnittlig tillväxt i rörelseresultat (CAGR)1) ≥7 % 2016–2018

Förbättrat rörelseresultat, exklusive effekter från ändrade valutakurser, jämförelsestörande poster2) för koncernen och metallpriseffekter till följd av omvärdering av lager inom Sandvik Materials Technology. Måttet beräknas på kvarvarande verksamheter exklusive Other Operations.

Nettoskuldsättningsgrad <0,8

Nettoskulden beräknas för koncernen totalt och omfattar räntebärande kort- och långfristiga skulder med avdrag för likvida medel, dividerat med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande. Exkluderar större förvärv.

Förbättrad avkastning på sysselsatt kapital2) ≥3 %-Enheter, 2016–2018

Förbättring i avkastning på sysselsatt kapital beräknas med avkastning på sysselsatt kapital för år 2015 som bas. Rörelseresultatet exkluderar jämförelsestörande poster.

  • Sysselsatt kapital exkluderar kvarvarande avsättningar relaterat till jämförelsestörande poster.
  • Vid fall av stora nedskrivningar är basen, sysselsatt kapital för 2015, omräknad för att motsvara den nya nivån av sysselsatt kapital.

Måttet beräknas på kvarvarande verksamheter exklusive Other Operations.

1) CAGR Compound annual growth rate, genomsnittlig årlig tillväxt.

2) Jämförelsestörande poster: stora förvärv eller försäljningar, omstruktureringskostnader och nedskrivningar.