Not 18. Kundfordringar

Åldersanalys, kundfordringar, koncernen

 

 

 

2017

2018

 

 

 

Brutto

Nedskrivning

Redovisat värde

Brutto

Nedskrivning

Redovisat värde

Ej förfallna kundfordringar

 

 

12 080

–100

11 980

13 251

–210

13 041

Förfallna kundfordringar 0–3 månader

 

 

1 719

–23

1 696

2 070

–54

2 016

Förfallna kundfordringar 4–12 månader

 

 

592

–172

420

673

–165

508

Förfallna kundfordringar >12 månader

 

 

465

–429

36

450

–403

47

Koncernent totalt

 

 

14 856

–724

14 132

16 444

–832

15 612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varav avvecklad verksamhet

 

 

–950

46

–904

–315

82

–234

Kvarvarande verksamhet

 

 

13 906

–678

13 228

16 129

–751

15 378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

Ej förfallna

1-30 dgr
efter förfall

31-60 dgr
efter förfall

61-90 dgr
efter förfall

91-180 dgr
efter förfall

181-360 dgr
efter förfall

Fler än 360 dgr
efter förfall

Totalt

Förlustreserv

 

 

 

 

 

 

 

 

Förväntad förlustrisk, %

0,5

1,8

5,0

16,1

16,2

45,5

90,2

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttobelopp – kundfordringar

12 375

1 595

496

257

308

219

480

15 730

Bruttobelopp – kontraktsfordringar

363

9

3

1

1

0

22

399

 

12 738

1 604

499

258

309

219

502

16 129

Förlustreserv

–59

–29

–25

–41

–50

–100

–447

–751

Rapporterat värde

12 679

1 575

474

217

259

119

55

15 378

Sandvik värderar sina kundfordringar, kontraktstillgångar och finansiella leasingfordringar på kollektiv basis för respektive kategori. Varje bolag grupperar dessa fordringar i lämpliga riskkategorier i enlighet med koncernens policy. Koncernens bedömning är att den aggregerade kreditrisken inte har ökat under rapportperioden.

Sandviks principer för bortskrivning av fordringar bygger på flera rekvisit, såsom avskrivningsbevis, insolvens eller resultatlösa krav- och indrivningsåtgärder. Bedömningen görs om ett eller flera av dessa rekvisit är uppfyllda innan bortskrivning sker.

Klassificering av kreditrisker sker med hjälp av information från kreditupplysningsföretag, kundens konstaterade betalningsmönster och annan tillgänglig kreditpåverkande information, till exempel förlorade avtal, förändringar i ledningsfunktioner och annan företagsspecifik information. Dessutom görs en makroekonomisk bedömning av de framtida branschmässiga och länderspecifika utsikterna för koncernens kunder.

Koncernen tillämpar selektivt olika former av instrument för säkring av betalning, såsom letter of credit, återtagandeförbehåll eller kreditförsäkring.