Extern revisor

På årsstämman 2018 nyvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till Sandvik ABs revisor fram till och med årsstämman 2019. Peter Nyllinge är huvudansvarig revisor.

Revisorn granskar och övervakar löpande bolagets redovisning och att styrelsen och verkställande direktören uppfyller sina respektive skyldigheter.

Revisionen avrapporteras löpande under året till respektive bolags- och affärsområdesledningar, koncernledningen och revisionsutskottet samt till Sandvik ABs styrelse. Minst en gång per år träffar revisorn styrelsen utan att verkställande direktören eller annan person från koncernledningen är närvarande.

Den externa revisorns oberoende garanteras genom att revisionsutskottet har bestämt principer för när revisorn får tillhandahålla andra tjänster än revision och för godkännande, i vissa fall, av andra tjänster än revision.

Arvode till revisor utgår löpande under mandattiden enligt godkänd räkning. För närmare information om arvode till revisorn, se not 3.6.