Årsstämma

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas måndagen den 29 april 2019 kl. 15:00 på Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken.

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 april 2019,
  • dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast tisdagen den 23 april 2019.

Anmälan om deltagande i stämman ska göras på bolagets hemsida home.sandvik, per telefon 026-26 09 40 vardagar kl. 09:00–16:00 eller genom brev till adress Computershare AB, ”Sandviks årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tisdagen den 23 april 2019 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Observera att förfarandet också gäller beträffande aktier som ligger på banks aktieägardepå och vissa investeringssparkonton (ISK).

Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden uppges. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna skickas till ovanstående adress före stämman.

Utdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 ska besluta om utdelning med 4,25 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås torsdagen den 2 maj 2019. Om förslaget antas av årsstämman beräknas utdelningen betalas ut tisdagen den 7 maj 2019. Utdelningen skickas till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken eller i särskild förteckning över panthavare med flera. För att underlätta utdelningsredovisningen bör aktieägare som ändrat adress meddela detta till sin bank i god tid före avstämningsdagen.

Årsredovisning

Årsredovisningen är tillgänglig på home.sandvik, där den även kan beställas i tryckt form.