Koncernens kassaflödesanalys

MSEK

Not

2017

2018

Kompletterande upplysningar i not 29 och not 30.

Koncernen totalt

 

 

 

Den löpande verksamheten

 

 

 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

 

16 940

17 349

Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar

 

4 936

4 408

Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera

29

–3 579

12

Betald skatt

 

–2 466

–2 978

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

 

15 831

18 791

 

 

 

 

Förändringar i rörelsekapital

 

 

 

Förändring av lager

 

–2 276

–2 119

Förändring av rörelsefordringar

 

–1 568

1 013

Förändring av rörelseskulder

 

3 158

–66

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

 

–685

–3 198

 

 

 

 

Investeringar i hyresmaskiner

 

–985

–825

Försäljning av hyresmaskiner

 

125

146

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

14 286

14 914

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

Förvärv av verksamheter och aktier, exklusive likvida medel

30

–4 631

Försäljning av verksamheter och aktier i dotterbolag, exklusive likvida medel

30

4 642

4 052

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

 

–2 698

–3 310

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

 

327

209

Förvärv av immateriella tillgångar

 

–892

–611

Försäljning av immateriella tillgångar

 

57

70

Övriga investeringar, netto

 

12

–62

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

1 448

–4 283

Kassaflöde efter investeringsverksamheten

 

15 734

10 631

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

Amortering av lån

29

–8 312

–859

Utbetald utdelning

 

–3 458

–4 390

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

–11 770

–5 249

 

 

 

 

Årets kassaflöde

 

3 963

5 382

Likvida medel vid årets början

 

8 818

12 724

Kursdifferens i likvida medel

 

–57

–17

Likvida medel vid årets slut

29

12 724

18 089

 

 

 

 

Kvarvarande verksamhet

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

14 752

15 353

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

1 592

–4 286

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

–11 773

–5 247

Årets kassaflöde, kvarvarande verksamhet

 

4 571

5 820