3.6 Arvoden och kostnadsersättningar till revisorer

Arvoden och kostnadsersättningar till koncernens revisorer har uppgått till:

 

PwC

KPMG

Övriga

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Revision

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderbolaget

12,4

10,2

0,0

10,2

12,4

Dotterföretag

56,1

64,6

4,0

2,6

16,4

67,2

76,5

Koncernen

68,5

74,8

4,0

2,6

16,4

77,4

88,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatterådgivning

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderbolaget

3,1

0,1

0,5

 

 

 

 

Dotterföretag

9,9

5,9

4,7

 

 

 

 

Koncernen

13,0

6,0

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga tjänster

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderbolaget

17,6

3,9

3,8

 

 

 

 

Dotterföretag

8,0

3,2

1,0

 

 

 

 

Koncernen

25,6

7,1

4,8

 

 

 

 

Med revision avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Skatterådgivning avser tjänster inom skatteområdet. Övriga tjänster avser i allt väsentligt rådgivning inom revisionsnära områden som övrig försäkran, redovisning samt biträde med granskning i samband med förvärv.