Hållbarhetsrisker

Koncernens inställning till riskhantering följer vår decentraliserade struktur och det samma gäller våra hållbarhetsrisker. Alla chefer med operativt ansvar förväntas säkerställa att de risker som är förknippade med deras verksamhet identifieras, värderas och hanteras på ett ändamålsenligt sätt.

De risker som lyfts fram nedan är de kategorier med hållbarhetsrisker som inkluderas i Sandviks riskuniversum och som hanteras i hela vår verksamhet. Läs mer om vår riskhantering.

Beskrivning av risken

Riskkonsekvenser

Förebyggande av risk

S4. Förändrad lagstiftning
Beskrivning av risken

Viktiga nya lagar och förordningar som kan påverka Sandviks verksamhet.

Riskkonsekvenser

Oförmåga att snabbt samverka med ny lagstiftning kan leda till högre kostnader, böter eller oförmåga att fortsätta tillverka vissa produkter. Kan också ha en negativ inverkan på företagets anseende.

Förebyggande av risk

Alla affärsområden inom Sandvik arbetar med att bevaka olika initiativ och kontinuerligt utvärdera deras påverkan på verksamheten. Vi är aktiva i branschorganisationer och andra föreningar, såsom Jernkontoret och Svenskt Näringsliv, i syfte att bevaka utveckling av lagstiftning för att bidra till långsiktigt hållbara affärer.

S6. Krav och/eller förväntningar avseende hållbarhet
Beskrivning av risken

Risk att inte hålla jämna steg med och/eller uppfylla de ökade kraven och de allt högre förväntningarna från intressenterna inom området för hållbarhetsrapportering, en hållbar leverantörskedja samt kraven på icke-finansiell data och ökade krav från kunderna på mer hållbara produkter och tjänster.

Riskkonsekvenser

Utveckla nya affärsmodeller baserade på hållbarhet långsammare än konkurrenterna. Negativ påverkan på anseendet och att inte kunna uppfylla kundernas förväntningar, vilket skulle kunna leda till förlust av affärer. Negativ påverkan på aktien som en attraktiv investering samt på förmågan att attrahera och behålla nya och nuvarande medarbetare.

Förebyggande av risk

Ytterligare tydliggöra processen (även inklusive roller, ansvar och tidsramar) för utveckling av strategi för hållbart företagande, innehåll och roller och ansvarsområden i leveransen av den hållbara affärsstrategin. Säkerställa utbildning och aktiviteter som höjer medvetenheten i hela organisationen.

B1. Bristande efterlevnad av lagar och förordningar
Beskrivning av risken

Risker för att lagar och förordningsmässiga krav inte uppfylls.

Riskkonsekvenser

Kan i värsta fall innebära omfattande finansiell påverkan till följd av böter på flera marknader. Om risken materialiseras kan den ha omfattande negativ påverkan på företagets anseende.

Förebyggande av risk

Koncernen har ett ramverk för styrning, ”The Sandvik Way”, vilket innefattar koncernpolicyer, koncernrutiner och andra styrdokument. Innehållet i ramverket, inklusive kontrollerna som genomförs, är baserat på lagstadgade krav och riskexponering. Sandviks formella regelefterlevnadsprogram gällande bekämpning av bestickning och korruption, konkurrenslagstiftning, tull- och exportkontroller samt integritetsskydd hanteras inom affärsverksamheten under överseende av koncernens funktionella råd för regelefterlevnad. Implementering av den allmänna förordningen om dataskydd (GDPR – General Data Protection Regulation) håller på att genomföras.

B2. Hälsa och säkerhet
Beskrivning av risken

Risker kopplade till att hälso- och säkerhetsrutiner är obefintliga eller inte efterföljs, vilket orsakar skador, ökade sjukskrivningar eller till och med dödsfall. Inkluderar även hälso- och säkerhetskrav satta av kunder och leverantörer.

Riskkonsekvenser

Affärsrisken att våra säkerhetsföreskrifter inte uppfyller kundernas krav, vilket leder till förlorade affärer. Risk för skador på anseendet om det föreligger dåliga säkerhetsförhållanden i företaget, vilket leder till skador på varumärket. Risk för att medarbetarna anser att arbetsmiljön är otillfredsställande, vilket leder till svårigheter att behålla och rekrytera personal.

Förebyggande av risk

Bygga en stark EHS-kultur (miljö, hälsa och säkerhet) och skapa effektiva EHS-ledningssystem. Större produktions-, distributions- och serviceanläggningar är ISO 45001-certifierade. Alla övriga anläggningar måste ha ett effektivt EHS-ledningssystem.

B6. Talanghantering och bibehållande av medarbetare
Beskrivning av risken

Ökat behov av kompetens inom digital och innovativ affärsutveckling. Ökat behov av expertkompetens inom forskning och utveckling och andra specialområden. Oförmåga att locka nya medarbetare på marknader med hög konkurrens.

Riskkonsekvenser

En generell risk att förlora konkurrenskraft och affärsposition på marknaden med ett särskilt riskfokus på att inte kunna etablera en stark position på det digitala området tillräckligt snabbt.

Förebyggande av risk

Sandvik har, inom alla affärsområden, lagt fokus på att utveckla Sandviks varumärke som arbetsgivare. Ett huvudområde är att använda nya, digitala kanaler för att rekrytera framtidens kompetens. Successionsplaneringen för höga ledningsbefattningar har förstärkts.

B17. Miljökrav/hantering av klimatförändringar
Beskrivning av risken

Hantering av ökade krav på mer miljöanpassade produkter och tjänster från våra kunder. Ökad efterfrågan på att förstå klimatförändringarnas påverkan både på den egna verksamheten och övriga intressenter, såsom leverantörer, kunder och samhället i stort.

Riskkonsekvenser

Risk för att förlora kunder och marknadsandelar på grund av:

  • Förändringar i krav på produkter och tjänster.
  • Att inte kunna uppfylla kundernas förväntningar på vår egen verksamhet och/eller våra produkter och tjänster med avseende på miljöresultat, däribland att dämpa effekten av klimatförändringarna.
  • Försämrat rykte.
  • Att inte kunna följa ny eller ändrad lagstiftning.
Förebyggande av risk

Bibehålla en hög grad av medvetenhet i organisationen med avseende på marknadens krav, kundernas förväntningar, verksamhetsutveckling och lagstiftning. Följa med i samhällsutvecklingen och utvecklingen på marknaden för att kunna anpassa produkter och tjänster i enlighet med ändrade förutsättningar. Fokus på en förbättrad effektivitet för att minimera miljöpåverkan i den egna verksamheten, inklusive försörjningskedjan.

B23. Sandviks värderingar och etiska förhållningssätt
Beskrivning av risken

Bristande efterlevnad av Sandviks uppförandekod. Risker förknippade med en bristande förståelse för kärnvärderingarna eller vår uppförandekod.

Riskkonsekvenser

Interna risker som brott mot lagar och förordningar som kan få allvarliga konsekvenser för Sandvik. Oetiskt beteende som leder till en osund eller otrygg arbetsmiljö. Svårigheter att attrahera nya medarbetare. Externa risker som ett försämrat rykte eller böter.

Förebyggande av risk

Säkerställa att samtliga medarbetare inklusive konsulter anlitade över längre tid utbildas i Sandviks uppförandekod. Efterlevnad av koden är ett krav i anställningsavtalet för nyanställda. Säkerställa att avvikelser mot koden anmäls och utreds ordentligt.

B28. Entreprenörer/hantering av tillfällig personal
Beskrivning av risken

Risk för att inte hantera entreprenörer på ett korrekt sätt. Outsourcing av aktiviteter till entreprenörer kan till exempel leda till att entreprenörerna inte agerar inom de avsedda ramarna för sin behörighet eller inte utför arbetsuppgifterna på ett sätt som är förenligt med överenskomna krav, däribland Sandviks uppförandekod för leverantörer.

Riskkonsekvenser

Allmän risk för att vårt rykte försämras, att vår finansiella ställning försvagas, att vi förlorar kunder och marknadsandelar eller ställs inför störningar i vår verksamhet.

Förebyggande av risk

Entreprenörerna ingår i leverantörsgruppen. Stärka implementeringen av vår inköpspolicy och tillhörande processer. Ytterligare integrera hållbarhet i inköpsprocesserna. Öka medvetenheten och kompetensen, utnyttja teknik för att driva effektiva processer. Stärka de övergripande kontrollaktiviteterna och måluppfyllnadshanteringen. Ytterligare anpassa inköpsmål och en hållbar leverantörshantering.

B29. Hantering av samarbetspartners/företrädare och oberoende parter
Beskrivning av risken

Risk för att inte hantera samarbetsparter/företrädare/oberoende parter på ett korrekt sätt. Outsourcing av aktiviteter till en oberoende part kan till exempel leda till att den oberoende parten inte agerar inom de avsedda ramarna för sin behörighet eller inte utför arbetsuppgifterna på ett sätt som är i enlighet med överenskomna krav, däribland etiska krav.

Riskkonsekvenser

Allmän risk för ett försämrat rykte. Oförmåga att uppfylla förväntningarna och kraven från kunder, investerare och lagstiftare. Brott mot etikstandarder eller lagbrott.

Förebyggande av risk

Genomföra företagsbesiktning av samarbetsparter/företrädare/återförsäljare för att fastställa nivån på och omfattningen av riskerna, bestämma specifika åtgärder för att minska riskerna samt övervaka efterlevnaden. Företrädare och återförsäljare ingår i leverantörsgruppen (se B37).

B32. Säkerhet
Beskrivning av risken

Risker förknippade med att bedriva verksamhet i instabila, konfliktdrabbade områden. Kan gälla både transport av varor eller människor. Kan leda till ökade säkerhetsrisker för eller hot mot medarbetare, skador eller till och med dödsfall. I denna kategori ingår även risker relaterade till resor.

Riskkonsekvenser

Säkerhetsrisker för medarbetare som reser. Om våra processer har svagheter kan risken för incidenter bli högre och möjligheten till en korrekt hantering av dem kan bli sämre. Utöver den negativa påverkan på medarbetaren skulle det kunna innebära en risk på Sandviks varumärke som arbetsgivare, liksom risken för negativ påverkan på Sandviks anseende och varumärke.

Förebyggande av risk

Stärka processerna för resesäkerhet och trygghet genom att säkerställa att stabila processer finns på plats och genom att säkerställa ett gott samarbete med externa experter på området.

B37. Leverantörs- och inköpshantering
Beskrivning av risken

Alla risker relaterade till hanteringen av och samarbetet med leverantörer och produkter/tjänster som vi köper in.

Riskkonsekvenser

Allmän risk för att vårt rykte försämras, att vår finansiella ställning försvagas, att vi förlorar kunder och marknadsandelar, högre kostnader för kapitalanskaffning och finansiering, att vi drabbas av störningar i leveranskedjan, förlorar möjligheter till samarbeten inom innovation och gröna lösningar med våra leverantörer.

Förebyggande av risk

Stärka hanteringen av hållbara leverantörer (inklusive koncernöversikt) och implementeringen av vår inköpspolicy, samt utveckla och implementera stödprocesser. Ytterligare integrera hållbarhet i inköpsprocesserna. Öka medvetenheten och kompetensen, utnyttja teknik för att driva effektiva processer. Stärka de övergripande kontrollaktiviteterna och måluppfyllnadshanteringen. Ytterligare anpassa inköpsmål och en hållbar leverantörshantering.