Not 21. Övriga avsättningar

 

Ga­ran­tiå­ta­gan­den

Om­struk­ture­rings­åtgär­der

Per­sonal­relaterade för­må­ner

Mil­jöå­ta­gan­den

Le­gala tvis­ter

Öv­riga för­plik­tel­ser

Totalt

Koncernen

 

 

 

 

 

 

 

Redovisat vid föregående års slut

500

767

537

228

168

452

2 652

Avsättningar som gjorts under året

219

888

290

148

142

236

1 923

Avsättningar som tagits i anspråk under året

–194

–405

–228

–18

–7

–166

–1 017

Outnyttjade avsättningar som återförts under året

–76

–162

–23

–7

–10

–162

–440

Avsättningar som avyttrats

–3

–3

–3

–9

Omklassi­ficeringar

–8

–16

–15

0

0

38

–2

Årets omräknings­differenser

17

6

8

5

0

5

41

Överfört till skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning

4

111

4

4

2

3

128

Redovisat vid årets slut

458

1 188

571

359

295

404

3 275

varav kortfristig del

371

956

189

49

220

342

2,126

varav långfristig del

87

232

382

310

75

62

1,149

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderbolaget

 

 

 

 

 

 

 

Redovisat vid föregående års slut

18

86

127

23

0

254

Avsättningar som gjorts under året

–0

23

52

9

83

Avsättningar som tagits i anspråk under året

–4

–73

–34

–1

–112

Outnyttjade avsättningar som återförts under året

–1

–4

–5

Avsättningar som avyttrats

–2

–2

–4

Omklassi­ficeringar

0

0

0

0

Redovisat vid årets slut

10

36

143

27

0

216

Garantiåtaganden

En avsättning för garantier redovisas när de underliggande produkterna eller tjänsterna säljs. Avsättningen baseras på historiska data om garantier och en sammanvägning av tänkbara utfall i förhållande till de sannolikheter som utfallen är förknippade med.

Omstruktureringsåtgärder

En avsättning för omstrukturering redovisas när koncernen har fastställt en utförlig och formell omstruktureringsplan och omstruktureringen har antingen påbörjats eller blivit offentligt tillkännagiven. Inga avsättningar görs för framtida rörelsekostnader.

Personalrelaterade förmåner

En avsättning för personalrelaterade förmåner redovisas i enlighet med ingångna avtal för långsiktiga incitamentsprogram, lokala bonusprogram, deltidspensioner och andra personalåtaganden.

Miljöåtaganden

Under rubriken ingår avsättningar för återställande av miljön i anslutning till koncernens anläggningar.

Legala tvister

Under rubriken ingår avsättningar för tvister som vid bokslutsdagen ännu inte var avslutade.

Övriga förpliktelser

Under rubriken ingår bland annat avsättningar för affärsmässiga förlustkontrakt och förpliktelser inom ramen för Sandvik Försäkrings AB verksamhet. De avsättningar som är klassificerade som kortfristiga avsättningar beräknas leda till ett utflöde av resurser inom tolv månader efter balansdagen.