Göra saker rätt

Sandvik strävar efter att vara ett ansvarsfullt och etiskt företag med en kultur att göra saker på rätt sätt. Vår uppförandekod är utformad så att den vägleder alla medarbetare i deras dagliga arbete och på så sätt säkerställer att Sandvik är en god samhällsmedborgare och en respektfull partner.

Sandviks koncernövergripande uppförandekod innehåller riktlinjer, processer och procedurer för hur medarbetare runt om i världen ska agera som representanter för företaget. Den omfattar ett antal områden, inklusive mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och handelsfrågor. Uppförandekoden säkerställer också att lagar och förordningar efterlevs.

Uppförandekoden utgör en viktig del av vårt ramverk för verksamhetsstyrning, The Sandvik Way, som innehåller gemensamma styrdokument och processer. The Sandvik Way beskriver också en gemensam kultur och ett övergripande arbetssätt. Läs mer om The Sandvik Way.

”Sandviks uppförandekod är ett stöd i mitt dagliga arbete.”
Helen Blomqvist, General Manager Sales Area North Europe, Sandvik Coromant (photo)

Helen Blomqvist, General Manager Sales Area North Europe, Sandvik Coromant

Våra kärnvärden

Uppförandekoden grundar sig på Sandviks fyra kärnvärden Customer Focus, Innovation, Fair Play och Passion to Win. För att bidra till en hållbar framtid för Sandvik och våra intressenter har vi åtagit oss att följa OECD:s riktlinjer för multinationella företag och Förenta Nationernas (FN) vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Uppförandekoden bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s (International Labour Organization) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling och FN:s konvention mot korruption enligt de tio principerna i FN:s Global Compact, som vi har undertecknat.

Utbildning för alla

Sandviks uppförandekod uppdateras regelbundet och omfattar alla medarbetare globalt, inklusive långvariga uppdragstagare (som arbetar mer än 90 dagar). Vid introduktionen på Sandvik får alla nya medarbetare utbildning i uppförandekoden, inklusive bekämpning av mutor och korruption samt tillhörande policyer. Varje månad tas en rapport fram för att identifiera utbildningsgap bland Sandviks cirka 42 000 medarbetare. Vid utgången av 2018, hade 94 (93) procent av medarbetarna och de långvariga uppdragstagarna genomgått utbildning i vår uppförandekod.

Antal Speak Up-rapporter totalt under 2018: 206

Antal speak up-rapporter totalt under 2018: 206 (pie chart)

Visselblåsning

Medarbetare och externa aktörer som bevittnat en överträdelse mot vår uppförandekod, lagar eller våra policyer kan rapportera det anonymt via Speak Up, ett globalt rapporteringssystem. De kan också ställa frågor om uppförandekoden via Speak Up. 83 procent av deltagarna i Sandviks medarbetarundersökning för 2018 svarade att de kände till visselblåsarsystemet och 74 procent svarade att de litade på systemet.

Speak Up är tillgängligt dygnet runt via vårt intranät och våra webb-platser samt via landsspecifika telefonlinjer i alla större länder (idag 50) där Sandvik är verksamt. Speak Up-rapporterna gås igenom och varje ärende hanteras av en utredare från aktuellt affärsområde med stöd från koncernfunktioner.

Group Ethics Office granskar hur väl Speak Up-processen fungerar. Rapporter, utredningar och åtgärder registreras, övervakas och inkluderas i rapporteringen till koncernens revisionsutskott.

Enligt Sandviks Speak Up-policy får inga repressalier vidtas mot en medarbetare eller affärspartner som i god tro uttrycker misstankar om överträdelser av koden.

Under 2018 rapporterades 206 (230) Speak Up-incidenter (se illustrationen nedan). Det tog i genomsnitt 67 dagar att stänga ett Speak Up-ärende och uppklarningsgraden var 62 (55) procent.