Not 26. Eventualförpliktelser och ställda säkerheter

Sandvik är från tid till annan part i juridiska processer och administrativa förfaranden relaterade till sin verksamhet, inklusive ansvar för produkter, miljö, hälsa och säkerhet. Enligt Sandviks uppfattning kommer dock inga av dessa pågående processer och förfaranden att märkbart påverka Sandvik-koncernen.

Kvarvarande verksamhet

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

Eventualförpliktelser

2017

2018

2017

2018

Diskonterade växlar

7

6

Övriga borgens- och ansvarsförbindelser

351

377

10 705

10 798

Totalt

359

383

10 705

10 798

varav för dotterföretag

10 659

10 700

Moderbolagets borgens- och ansvarsförbindelser uppgick till 10,798 MSEK (10 705), varav 6 492 MSEK (6 367) utgjorde moderbolagets garantier avseende finansiell upplåning i Sandvik Tresury AB. Resterande belopp utgjordes huvudsakligen av utställda motförbindelser för koncernbolags åtagande gentemot kunder och leverantörer för mottagna förskott, samt dessutom olika typer av fullgörande- och andra garantier ställda till finansiella institut för att täcka exempelvis lokal upplåning, bankgarantier såväl som pensionsåtaganden.

Koncernens borgens- och ansvarsförbindelser uppgick till 383 MSEK (359) och utgjordes huvudsakligen av pensionsgarantier och pågående processer.

Ställda säkerheter

Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar.

Koncernen

2017

2018

Fastighetsinteckningar

221

231

Företagsinteckningar

60

62

Totalt

281

293

Inga säkerheter har ställts av moderbolaget för 2018 och 2017.