GRI

Index över förenta nationernas globala mål

Sandvik bidrar aktivt till Förenta Nationernas globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals). Hållbarhetsutveckling är relevant ur ett affärsperspektiv, till exempel hur Sandviks produkter och service hjälper kunderna att minska klimatpåverkan. Att göra affärer på mer utvecklade marknader minskar även affärsrisker som korruption. Nedan är några exempel på hur vi bidrar.

 

Delmål

Sandviks bidrag

E_SDG goals_icons-individual-rgb-3_sv.png

3.3

3.9

Vårt erbjudande: Sandviks batteridrivna utrustning under jord bidrar till att minska de potentiella effekterna av dieselpartiklar (DPM) och andra utsläpp från motorer under jord genom lanseringen av till exempel Sandvik DD422iE automatiserad borrigg.

 

Vår verksamhet: Sedan över 10 år tillbaka är Sandvik en del av programmet SHWAP i södra Afrika. Syftet med programmet är att minska antal fall av hiv/aids bland våra medarbetare och deras familjer, främst genom förebyggande åtgärder.

E_SDG goals_icons-individual-rgb-05_sv.png

5.1

5.c

Vår verksamhet: Både vår uppförandekod och vår uppförandekod för leverantörer förbjuder diskriminering av kvinnor eller diskriminering på andra grunder. Vi har antagit riktlinjer och processer för att stärka kvinnors egenmakt. Mångfald och inkludering är viktiga områden för Sandvik som följs upp noga.

E_SDG goals_icons-individual-rgb-07_sv.png

7.2

7.3

Vårt erbjudande: Belagda band för bipolära plattor till bränsleceller som kan användas både i mobila (till exempal vätgasbilar) och stationära vätgaslösningar som en ren energikälla. Sanicro® 25 är nästa generations legering för att klara extrem värme och är avgörande för nästa generations kraftverk. Effektiviteten ökar från cirka 35 procent till över 50 procent genom ökat tryck och temperatur, vilket minskar CO2-utsläppen avsevärt.

 

Vår verksamhet: Till våra större produktionsanläggningar i Europa köper vi sedan 2013 energi från förnybara energikällor, och minskar därigenom koncernens koldioxidutsläpp med cirka 20 procent. Vi arbetar ständigt för att förbättra energieffektiviteten i vår produktion samt i våra produkter och tjänster.

E_SDG goals_icons-individual-rgb-08_sv.png

8.7

8.8

Vårt erbjudande: Gruvautomationslösningen AutoMine® flyttar människor från riskområden till en säkrare och hälsosammare miljö utan att det påverkar produktionseffektiviteten.

 

Vår verksamhet: Anständiga arbetsvillkor är en uttalad förutsättning i såväl vår uppförandekod som i vår uppförandekod för leverantörer. Vi respekterar ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, samt principerna 4, 5 och 6 i FN:s Global Compact. Vi har ett strikt förbud mot tvångs-, slav- och barnarbete. Säkerheten för våra medarbetare och entreprenörer är ett högt prioriterat område för Sandvik, med en nollvision.

E_SDG goals_icons-individual-rgb-09_sv.png

9.4

Vårt erbjudande: PrimeTurning™ är en metod som möjliggör svarvning i alla riktningar. Med den kan kunderna dubbla hastigheten och matningshastigheterna, med snabbare spånavverkning, vilket betyder fler komponenter per körning. Den ökade produktiviteten är betydande, mer än 50 procent jämfört med traditionell svarvning. Smart Powder Solutions design minskar marina utsläpp genom en dieselmotor som drivs med både diesel och naturgas, vilket förbättrar effektiviteten och minskar utsläppen av koldioxid. Sandvik Hiflex® precisionsbandstål är konstruerat för tillverkning av kompressorventiler för nästa generations kompressorer. Det bidrar till att förbättra kompressorns effektivitet, öka livslängden och minska bullernivån.

 

Vår verksamhet: Att använda eldfast slaggbildande medel i stålverket är nu på väg att implementeras som en standardrutin. Vår produktionsanläggning i Gimo övergår från oljeanvändning till fjärrvärme producerad av biobränsle. Den nya fjärrvärmeanläggningen förväntas minska anläggningens utsläpp av växthusgaser med 1 850 ton per år.

E_SDG goals_icons-individual-rgb-12_sv.png

12.2

12.4

12.5

Vårt erbjudande: Vi har omfattande system för återvinning av naturresurser och råvaror för att ständigt öka volymen återvunnet material. Vi köper tillbaka begagnade hårdmetallverktyg från våra kunder och omvandlar dem till råmaterial i ett omfattande återvinningsprogram. Detta minskar energiförbrukningen betydligt, samt ger lägre koldioxidutsläpp och mindre avfall. Vår mobila slipkontainer ökar livslängden på borrarna, minskar kostnaderna för dem, minskar utsläpp liksom miljömässig och mänsklig koboltexponering.

 

Vår verksamhet: Cirkularitet är en viktigt aspekt för Sandvik. Vi har system på plats för att minska och innesluta kemikalier för att förhindra skador på människor och omgivning. Vi har ett antal initiativ som syftar till att omvandla avfall till råvaror som kan användas i andra processer. Vi arbetar till exempel aktivt för att återvinna mineralen dolomit. Fullständing återvinning skulle minska behovet av dolomit med 3 000 ton per år. 2018 har vi hunnit halvvägs.

E_SDG goals_icons-individual-rgb-13_sv.png

13.1

Vårt erbjudande: Borriggen Sandvik DD422iE leder till färre partiklar (NOx) och andra utsläpp under jord. Hiflex ventilstål hjälper våra kunder att minska energiåtgången och skapa effektivare luftkonditioneringsapparater och kylskåp, vilket leder till minskade CO2-utsläpp. Vår teknik för uppvärmning och service, Kanthal®, hjälper kunderna att minska sina koldioxidavtryck genom byte från gas till eluppvärmning.

 

Vår verksamhet: Minskade koldioxidutsläpp är hög prioriterat för Sandvik och vi investerar i gröna lösningar. Till våra större produktionsanläggningar i Europa köper vi sedan 2013 energi från förnybara energikällor, och minskar därigenom koncernens koldioxidutsläpp med cirka 20 procent.