Nyckelrisker 2022

Risk

Vad innebär detta?

Vad gör vi (mitigerande åtgärder)?

Skifte mot tillväxt
Risk

Geopolitisk utveckling

Vad innebär detta?

Trender mot regionalisering eller nationalisering och handelskrig

Vad gör vi (mitigerande åtgärder)?

Uppdatering av regionala strategier och översyn av distributionskedjan

Risk

Säkra kritiska råvaror

Vad innebär detta?

Potentiella resursbegränsningar gällande leverans av batterier, grön el och kritiska mineraler

Vad gör vi (mitigerande åtgärder)?

Initiativ inom leverantörskedjan och kontinuitetsplanering

Risk

Värdeskapande förvärv

Vad innebär detta?

Leverera på affärsplanen
Säkerställa effektiv integration av affärssystem

Vad gör vi (mitigerande åtgärder)?

Integrationsprocesser med verksamhetsuppföljning av förvärv

Risk

Kritiska teknikskiften

Vad innebär detta?

Elektrifiering av gruvan
Automatiserad tillverkning
Genomförande av det digitala skiftet och datadriven produktivitet

Vad gör vi (mitigerande åtgärder)?

Noggrann resultatstyrning och genomförande av strategin för förvärv, produktutveckling och de sex stegen för att möjliggöra det digitala skiftet

Digitalt skifte
Risk

Digitala störningar

Vad innebär detta?

Effektiva systemuppgraderingar
Cybersäkerhet
Informationssäkerhet
Störning från digitala aktörer

Vad gör vi (mitigerande åtgärder)?

Noggrann projektledning och lärdomar för implementering av nytt systemstöd, förbättringsprogram för cybersäkerhet och Sandviks sex identifierade steg för det digitala skiftet

Skifte mot hållbarhet
Risk

Regelefterlevnad

Vad innebär detta?

Säkerställa en etisk kultur
Ökad komplexitet av regelverk (t.ex. Ryssland)
Skärpta finansieringskrav

Vad gör vi (mitigerande åtgärder)?

Utbildningsinitiativ i hela organisationen, digitalisering och ny tredjepartspolicy- och process

Risk

Ändrade myndighetskrav

Vad innebär detta?

Ökade krav på hållbarhetsrapportering
Handelssanktioner
Produkt/säkerhetskrav
Byte till datadrivna processer

Vad gör vi (mitigerande åtgärder)?

Förberedande projekt för rapportering enligt CSRD, digitalisering av efterlevnadsprocessen för snabbare respons

Flexibilitet genom affärscykeln
Risk

Hantera inflationen

Vad innebär detta?

Prishantering
Hävstångseffekt på vår inköpsförmåga

Vad gör vi (mitigerande åtgärder)?

Starkt fokus på prishantering och uppföljning av pris/volymtillväxtinitiativ inom inköp för ökad flexibilitet

Risk

Hantera konjunkturnedgång

Vad innebär detta?

Uppnå målet för EBITA-intervall
Genomförande av beredskapsplaner

Vad gör vi (mitigerande åtgärder)?

Beredskapsplaner, stark resultatstyrning och agil beslutsprocess med decentraliserat tillvägagångssätt för varje del av verksamheten

Risk

Avbrott i verksamheten

Vad innebär detta?

Energiförsörjning
Försörjningskedja/Logistik
Händelser som leder till avbrott i verksamheten (bränder, naturkatastrofer, pandemi)

Vad gör vi (mitigerande åtgärder)?

Kartläggning av energiförsörjning med mitigerande aktiviteter, noggrann och aktiv hantering av logistik/försörjning samt kontinuitetsplaner för avbrott i affärsverksamheten

Kundens förstaval
Risk

Förstå förändrade kundbehov

Vad innebär detta?

Snabb anpassning till förändringar i marknaden
Säkerställa kundvärde

Vad gör vi (mitigerande åtgärder)?

Mätning av kundnöjdhet hos divisioner, affärsenheter och försäljningsområden med aktivitetsplaner

En attraktiv arbetsgivare
Risk

Attrahera och bevara talanger inom nyckelområden

Vad innebär detta?

Nya talanger (digitalisering, hållbarhet)
Säkra tillgång till talanger inom kärnverksamhet (teknik, batterier)
Omskola befintlig arbetskraft

Vad gör vi (mitigerande åtgärder)?

Process för att attrahera talanger och genomförande av utvecklingsprojekt för medarbetare inom alla delar av verksamheten