Hållbarhet, kunder och medarbetare

Skifte mot hållbarhet

Det största värde vi som ledande verktygsleverantör kan erbjuda är produktivitet och kvalitet, vilket också bidrar till energi- och råvarubesparingar hos kunden. Vi investerar kontinuerligt i FoU för att göra våra verktyg effektivare och för att minska miljöpåverkan under produktion och transport.

Som ett exempel kombinerar vår nya lösning för bearbetning av kulventiler verktygshållaren Silent Tools® från Sandvik Coromant med vår lösning för optimering av verktygsbanor, Dynamic Motion®, från nyligen förvärvade Mastercam. Den halverar bearbetningstiden, tredubblar produktiviteten och förlänger verktygslivslängden med mer än 20 procent.

Vi köper tillbaka verktyg från våra kunder och återvinner dem för att tillverka nya verktyg. Vi tar även hand om använda verktyg som måste hanteras under särskilda förhållanden. Under 2022 lanserade vi den nya metallpulversorten Bergla® för våra verktyg. Den är tillverkad av enbart återvunnet material.

Kundens förstaval

Vår decentraliserade affärsmodell underlättar för oss att vara nära kunderna. Alla våra divisioner mäter kundnöjdhet och vi lägger stor vikt vid att förstå våra kunder bättre än konkurrenterna gör. En del av detta arbete är att underlätta återkoppling så att vi snabbt kan tillhandahålla lösningar när kundernas behov eller processer ändras, eller ta emot återkoppling om nya digitala produktfunktioner.

Vi är också medvetna om att små och medelstora företag, som utgör den största andelen av metallbearbetande företag, har behov av att koppla samman sin utrustning och steg för steg skapa effektivare processer. Vi vägleder denna kundgrupp på den digitala resan och erbjuder dem de lösningar och den expertis de behöver.

I år var våra Tech Days tillbaka för första gången efter Covid–19-pandemin. De ägde rum på Sandvik Coromant Center i Sandviken där vi träffade fler än 600 kunder och diskuterade digitalisering, hållbarhet och framtidens tillverkning.

Flexibilitet genom affärscykeln

Vi granskar kontinuerligt vår verksamhet och kostnadsstruktur för att kunna vara flexibla både vid lågkonjunktur och högkonjunktur. Ett resultat av detta är en ny struktur på personalstyrkan med en ökad andel flextidsarbetare.

Vi planerar hela tiden framåt så alla enheter har en plan som kan sättas i verket snabbt och i den utsträckning som krävs om efterfrågan eller kostnader avviker från våra förväntade scenarier, i båda riktningar. Dessa åtgärder har inneburit att vi kunnat fortsätta växa under de varierande förhållanden som har rått under året.

Vi vidtar även åtgärder för att bygga tåligare leverantörskedjor och säkerställa att vi har alternativ till leverantörer, transport och logistik. Vi har beredskapsplaner för olika scenarier, exempelvis betydande personalbortfall på grund av sjukdom, nedstängningar eller andra orsaker.

Sandvik kommunicerade långsiktiga och strukturella åtgärder, bland annat konsolidering av produktionsenheter, fabriksnedstängningar och en optimerad struktur för säljorganisationen. Initiativen kommer att generera årliga kostnadsbesparingar på 520 miljoner kronor för affärsområdet vid full implementering 2025.

En attraktiv arbetsgivare

MÖT VÅRA MEDARBETARE

Meghan West är vd för CNC Software, företaget bakom det mest använda CAM-varumärket i världen, Mastercam® och en del av Sandvik sedan 2021.

Medarbetarengagemanget förblev högt under året. Vi bjöd in de företag som vi har förvärvat att delta i vår medarbetarenkät med högt engagemang som följd.

Vi lägger stort fokus på introduktion av nya medarbetare. Under 2022 har vi betonat kommunikation och stöd för att få medarbetarna att känna att de är en del av Sandvik.

Vi investerar i mentorsprogram och erbjuder utbildning och kurser för att öka medvetenheten hos medarbetare på alla nivåer. Vi mäter relaterade nyckeltal för att försäkra oss om att vi bidrar till påtagligt mätbar förändring.

Vi strävar efter mångfald på arbetsplatsen, med olika kulturer som kan bidra med nya perspektiv. Detta återspeglas i vår rekrytering och personalutveckling och vi arbetar med flera initiativ för att öka andelen kvinnliga medarbetare och chefer i organisationen. Det här året lanserade vi ett program för kvinnliga talanger, vilket var mycket uppskattat.

En man och kvinna som tittar på en skärm för maskinkontroll (foto)

Vid Sandvik Coromant Center i Sandviken kan kunder ta del av utbildningar och demonstrationer av innovationer inom metallbearbetning.