IF2 Intressentdialoger

Vi har identifierat ett antal intressenter som påverkas av Sandvik eller som har en påverkan på oss, varav de mest väsentliga är kunder, medarbetare och investerare. Under året har vi fört en dialog med våra intressenter, både för att förstå deras relation till Sandvik och för att identifiera påverkan, risker och möjligheter, som del i vår materialitetsanalys.

Exempel på dialoger 2022 för att förstå intressenternas intressen och prioriterade områden: Enskilda möten eller gruppsamtal med analytiker, investerare och aktieägare där vi diskuterar frågor som implementering av strategin, 2030-målens relevans för Sandviks verksamhet, målsättningar och resultat och vårt bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling. Under 2022 genomfördes möten med samtliga större aktieägare. Kunddialoger hålls kontinuerligt där vi diskuterar teman som produktutveckling för förbättrad säkerhet och energieffektivitet samt elektrifiering. Löpande dialoger hålls med medarbetare via möten, medarbetarenkäter och utvecklingssamtal och vi har inkluderat hållbarhetsrelaterade frågor i vår medarbetarundersökning. Sandvik har regelbundna möten med fackföreningar där vi diskuterar vår hållbarhetsagenda. Vi deltog i konferenser och rundabordssamtal arrangerade av organisationer och den akademiska världen, exempelvis SIDA, Ingenjörer Utan Gränser, Handelshögskolan i Köpenhamn, Handelshögskolan i Stockholm samt Högskolan i Gävle. Vi ingick ett strategiskt partnerskap med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Medlemskap i organisationer

Sandvik är medlem i FN:s Global Compact-initiativ. Sandvik deltar även i branschorganisationerna Jernkontoret (stålproducenter), Svemin (gruvor, mineral- och metallproducenter), Cobolt-institutet och den internationella Volfram-organisationen (ITIA) .