GRI

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 27 april 2023.

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 april 2023,
  • dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 21 april 2023.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken onsdagen den 19 april 2023.

Ytterligare information om rätten att delta och anmälan om deltagande kommer att framgå av kallelsen till stämman och finnas tillgänglig på bolagets hemsida, home.sandvik.

Utdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman 2023 ska besluta om utdelning med 5,00 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås tisdagen den 2 maj 2023. Om förslaget antas av årsstämman beräknas utdelningen betalas ut fredagen den 5 maj 2023. Utdelningen skickas till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken eller i särskild förteckning över pant­havare med flera. För att underlätta utdelningsredovisningen bör aktieägare som ändrat adress meddela detta till sin bank i god tid före avstämningsdagen.

Årsredovisning

Årsredovisningen är tillgänglig på home.sandvik, där den även kan beställas i tryckt form.