K17 Långfristiga fordringar

 

2021

2022

Derivat som innehas för säkring

211

122

Fonderade pensionsplaner

768

1 074

Övriga icke räntebärande fordringar

433

366

Övriga räntebärande fordringar

1 858

2 696

Totalt

3 270

4 258