K7 Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelse intäkter uppgick till 1 894 miljoner kronor (931). I beloppet ingår försäkringsersättning om 361 miljoner kronor, vinst från försäljning av byggnader och maskiner 291 miljoner kronor, justeringar av förvärvspris vid förvärv av dotterbolag 268 miljoner kronor och valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär med 574 miljoner kronor

För 2021 ingår till största delen vinst från försäljning av mark, byggnader och maskiner med 224 miljoner kronor, vinst från avyttring av verksamhet med 232 miljoner kronor och andra poster som innehåller valutakomponent med 293 miljoner kronor.