GRI

K29 Transaktioner med närstående

Närståenderelationer

Koncernens försäljning till intresseföretag och joint ventures uppgick till 13 miljoner kronor (13) . Koncernens inköp från intresseföretag uppgick till 122 miljoner kronor (59). Ränteintäkter från intressebolag och joint ventures uppgick till 1 miljon kronor (0). Lånefordringar från intressebolag och joint ventures uppgick till 82 miljoner kronor (6). Lån till intressebolag och joint ventures uppgick till 6 miljoner kronor (0). Inga garantier är utfärdade för uppfyllelse av åtaganden till förmån för intressebolag och joint ventures. Samtliga transaktioner sker på marknadsmässiga villkor.

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning

Utöver vad som angivits i not K4, Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare samt i beskrivningen av styrelsen har inga transaktioner med närstående fysiska personer ägt rum.