Nyckeltal

Miljö

Enhet

2014

2015

2016

2017

2018

Kvarvarande verksamhet

 

 

 

 

 

 

Total Energi

TJ

8 393

8 049

8 025

8 173

8 030

Förändring

%

–2

–4

0

2

–2

Varav icke förnybar energi

TJ

7 275

6 923

6 914

7 026

6 849

Bensin

TJ

298

304

275

275

254

Diesel

TJ

385

376

363

360

373

Gasol

TJ

1 012

913

890

860

838

Naturgas

TJ

1 123

1 159

1 225

1 344

1 282

Eldningsolja

TJ

166

141

167

107

111

Elektricitet

TJ

4 160

3 896

3 880

3 957

3 864

Fjärrvärme, -kyla, -ånga

TJ

131

134

114

122

126

Varav förnybar energi

TJ

1 118

1 126

1 112

1 147

1 181

Elektricitet

TJ

1 023

1 030

998

1 035

1 064

Fjärrvärme, -kyla, -ånga

TJ

134

137

150

142

148

Återförd fjärrvärme

TJ

–39

–42

–36

–29

–31

Energiintensitet

MJ/intäkt (SEK)

102

94

98

90

80

Förändring

%

–4

–8

5

–9

–11

 

 

 

 

 

 

 

Totala CO2-utsläpp – marknadsbaserade

1 000 ton

359

339

338

338

337

Förändring

%

2

–6

0

0

–1

Direkta utsläpp

1 000 ton

191

184

185

185

182

Indirekta utsläpp

1 000 ton

169

155

152

153

155

CO2-intensitet

Ton CO2/intäkt (SEK)

4,4

4,0

4,2

3,7

3,4

Förändring

%

0

–9

5

–10

–10

Totala CO2-utsläpp – geografiskt baserade

 

467

458

454

464

466

Förändring

%

6

–1

–2

4

0

Direkta utsläpp

1 000 ton

191

184

185

185

182

Indirekta utsläpp

1 000 ton

276

274

268

278

285

CO2-intensitet

Ton CO2/intäkt (SEK)

5,7

5,3

5,6

5,1

4,7

Förändring

%

–1

–6

4

–8

–9

 

 

 

 

 

 

 

Användning av färskvatten

1000 m3

7 588

7 463

7 040

7 128

7 404

Förändring

%

–4

–2

–6

1

4

Inköpt vatten

1 000 m3

2 747

2 348

2 328

2 249

2 283

Grundvatten

1 000 m3

657

903

663

824

1 004

Ytvatten

1 000 m3

4 181

4 210

4 045

4 048

4 112

Regn

1 000 m3

4

2

4

7

5

Varav vattenbristområden

 

128

128

138

145

133

Inköpt vatten

1 000 m3

41

42

34

34

43

Grundvatten

1 000 m3

87

87

104

110

89

Ytvatten

1 000 m3

0

0

0

0

0

Regn

1 000 m3

0

0

0

1

1

Vattenutsläpp från tillverkningsprocesser

1 000 m3

2 042

2 129

2 150

2 259

2 365

Förändring

%

2

4

1

5

5

Till ytvatten

1 000 m3

/

/

/

/

1 451

Till grundvatten

1 000 m3

/

/

/

/

462

Till tredjepart

1 000 m3

/

/

/

/

453

Färskvattenavbördning

1 000 m3

/

/

/

/

1 249

Varav områden med vattenbrist

1 000 m3

/

/

/

/

19

Annan vattenavbördning

1 000 m3

/

/

/

/

1 115

Varav områden med vattenbrist

1 000 m3

/

/

/

/

0

Vattenintensitet

m3/intäkt (SEK)

92

87

86

78

74

Förändring

 

–6

–5

–1

–9

–6

 

 

 

 

 

 

 

Avfall

 

360

346

308

302

337

Förändring

1 000 ton

0

–4

–11

–2

11

Farligt avfall till återanvändning

1 000 ton

13

11

11

11

14

Farligt avfall till annan bortskaffning

1 000 ton

20

19

16

22

19

Icke-farligt avfall till återanvändning

1 000 ton

27

34

33

31

48

Icke-farligt avfall till annan bortskaffning

%

301

282

248

239

256

Andel återanvändning av avfall

Ton/intäkt (SEK)

11

13

14

14

18

Avfallsintensitet

%

4,4

4,0

3,8

3,3

3,4

Förändring

 

–2

–8

–6

–12

1

 

 

 

 

 

 

 

Avvecklad verksamhet

 

 

 

 

 

 

Energi

TJ

565

540

508

498

234

CO2 marknadsbaserat

1 000 ton

29

45

42

39

21

CO2 platsbaserat

1 000 ton

52

49

47

46

22

Vatten

1 000 m3

291

277

239

226

80

Avfall

1 000 ton

7

6

4

4

1

Koncernen totalt

 

 

 

 

 

 

Energi

TJ

8 957

8 589

8 533

8 671

8 264

CO2 marknadsbaserat

1 000 ton

389

384

379

377

357

CO2 platsbaserat

1 000 ton

518

508

500

509

488

Vatten

1 000 m3

7 879

7 740

7 280

7 354

7 485

Avfall

1 000 ton

367

352

313

307

338

Metallråvara

1 000 ton

307

288

306

329

320

Varav, deponi

%

82

82

80

79

80

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp i luften

 

 

 

 

 

 

NMVOC

ton

61

62

57

57

53

SO2

ton

34

33

35

31

33

NOx

ton

339

333

330

329

321

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp i vatten

 

 

 

 

 

 

Kväve

ton

261

230

210

215

155

Fosfor

ton

37

34

32

33

2

COD

ton

195

151

171

194

110

Nickel

ton

0,3

0,2

0,2

0,3

0,4

Krom

ton

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

Arbetsrelaterade incidenter

2016

2017

2018

Skada

Anställda

Icke- anställda1)

Total personal­styrka

Anställda

Icke- anställda1)

Total personal­styrka

Anställda

Icke- anställda1)

Total personal­styrka

1)

Alla arbetare som inte är anställda men vars arbete och/eller arbetsplats styrs av organisationen.

2)

Normaliseringsfaktor = 1 000 000 arbetade timmar.

Antal dödsfall

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sjukfrånvaro p.g.a. arbetsskador

146

6

152

129

8

137

127

19

146

LTIFR2)

1,8

0,7

1,8

1,7

0,9

1,6

1,7

2,0

1,7

Antal registrerade olyckor

408

31

439

356

35

391

298

42

340

TRIFR2)

5,3

3,6

5,1

4,7

4,0

4,6

3,9

4,4

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudtyp av skador

Hand- och fingerskador. Skärsår och klämda händer och fingrar är de vanligaste skadetyperna under alla tre åren

Miljoner arbetade timmar

76,6

8,7

85,3

75,4

8,8

84,2

76,1

9,6

85,7

Riskobservationer

 

 

50 528

 

 

64 354

 

 

74 828

Olyckstillbud

 

 

6 536

 

 

6 806

 

 

6 648

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsrelaterad sjukdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjukdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal dödsfall

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sjukfrånvaro p.g.a. arbetsskador

4

0

4

14

0

14

10

1

11

LTILFR2)

0,05

0

0,05

0,19

0

0,17

0,13

0,10

0,13

Antal registrerade arbetssjukdomar

14

0

14

18

0

18

25

1

26

TRILFR2)

0,18

0

0,16

0,24

0

0,21

0,33

0,10

0,30

Huvudtyp av arbetssjukdomar

Överbelastningsskador och stressrelaterad sjukdom hör till de vanligast rapporterade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbetare

 

2014

2015

2016

2017

2018

Totalt antal medarbetare

FTE

47 318

44 663

42 908

42 858

41 670

Varav kvinnor

%

19,4

19,5

19,4

19,4

19,5

 

 

Totalt

Varav män

Varav kvinnor

Anställningsform

Permanent anställda

FTE

38 053

30 717

7 336

 

%

 

 

19,3

Temporärt anställda

FTE

3 628

2 812

816

 

%

 

 

22,5

 

 

Europa

Nord­amerika

Syd­amerika

Afrika/Mellan­östern

Asien

Australien

Anställda per region

Permanent anställda

FTE

23 623

4 432

1 834

2 069

5 181

899

Temporärt anställda

FTE

1 377

20

61

166

2 076

44

 

 

Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik Machining Solutions

Sandvik Materials Technology

Koncern­gemensamt

Totalt

Anställda per affärsområde

FTE

15 497

19 284

6 102

811

41 694

Andel kvinnor

%

15,7

21,1

18,4

43,2

19,5

Kvinnor i chefsposition

%

16,2

17,5

18,5

36,8

17,7

 

 

Totalt

Varav män

Varav kvinnor

Anställningskontrakt

Heltidsanställda

FTE

40 300

32 924

7 376

 

%

97

 

18

Deltidsanställda

FTE

1 382

605

777

 

%

3

 

56

 

 

 

 

 

Kollektivavtal

Andel anställda som omfattas av kollektivavtal

%

55

 

 

 

 

 

Åldersfördelning

 

 

Andel kvinnor

Under 30

30–50

Över 50

Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av övriga anställda

Styrelse

%

31

0

31

69

Koncernledning

%

25

0

38

63

Chefer

%

18

2

69

29

Övriga anställda

%

20

15

58

26

 

 

 

 

 

 

Personalomsättning

Antal

3 568

 

 

 

 

%

8,4

 

 

 

 

 

Europa

Nordamerika

Sydamerika

Afrika/Mellan­östern

Asien

Australien

Personalomsättning per region

Antal

1 620

645

306

337

520

140

 

%

7

12

16

15

7

15

Nyanställda per region

Antal

1 350

634

218

120

473

120

 

%

46

22

7

4

16

4

 

 

Åldersfördelning

 

 

Under 30

30-50

Över 50

Personalomsättning per ålder

Antal

564

1 864

969

 

%

11

7

8

Nyanställda per ålder

Antal

883

1364

190

 

%

36

56

8

 

 

Varav män

Varav kvinnor

Personalomsättning per kön

Antal

2 642

749

 

%

8

9

Nyanställda per kön

Antal

2 265

650

 

%

78

22