Mål och måluppfyllelse

Sandviks finansiella mål för perioden 2016–2018 fokuserade på förbättrat rörelseresultat, högre avkastning och en stärkt balansräkning samt en generös utdelningspolitik.

Finansiella mål1)

Tillväxt i rörelseresultat
(CAGR)

Att uppnå en tillväxt i rörelseresultatet (CAGR) på 7 procent eller mer under 2016–2018.

Resultat1)

+19 %

Det justerade rörelseresultatet1) (CAGR) under 2016–2018 uppgick till 19 procent, vilket med marginal översteg målet om 7 procent. Förbättringen i rörelseresultatet berodde på en gynnsam marknad i kombination med ett starkt kostnadsfokus och en aktiv portföljhantering.

tbd (bar chart)

Förbättring av avkastning på sysselsatt kapital

Att uppnå en förbättring av avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) om 3 procentenheter eller mer under 2016–2018.

Resultat1)

+9 %-enheter

Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 23 (24). Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 23 (19), en förbättring med 9 procentenheter sedan 2015. Den goda avkastningen på sysselsatt kapital 2018 var resultatet av ett väsentligt förbättrat rörelseresultat i kombination med ett fortsatt fokus på att förbättra sysselsatt kapital.

tbd (bar chart)

Finansiella mål1)

Nettoskuldsättningsgrad

Att uppnå en nettoskuldsättningsgrad understigande 0,8.

Resultat1)

0,2

Nettoskulden uppgick till 12 miljarder SEK (16) vid slutet av fjärde kvartalet och netto- pensionsskulden uppgick till 6 miljarder SEK (5). Nettoskuldsättningsgraden vid slutet av 2018 hade minskat till 0,2 (0,3).

tbd (line chart)

Utdelningskvot

Att uppnå en utdelningskvot om 50 procent av rapporterad vinst per aktie.

Resultat1)

43 %2)

Sandviks starka resultat resulterade i en föreslagen utdelning om 5 miljarder SEK (4) för 2018, vilket motsvarar en utdelningskvot om 43 procent (44).

tbd (line chart)

1) Se Finansiella nyckeltal, koncernen totalt för definitioner av de finansiella målen.

2) Föreslagen justerad utdelningskvot.

Hållbarhetsmål

Hälsa och säkerhet3)

Att uppnå en olycksfallsfrekvens (LTIFR) om 1,4 och en total olycksfrekvens (TRIFR) om 4,3.

Resultat 2018

1,7/4,0

Olycksfallsfrekvensen (LTIFR) uppgick till 1,7 (1,6) och totala olycksfrekvensen (TRIFR) till 4,0 (4,6). Ökningen i olycksfallsfrekvensen beror främst på en ökning av mindre allvarliga olyckor (med en till två dagars förlorad arbetstid som följd).

Energieffektivitet

Att minska energianvändningen under 2018 med 1,5 procent.

Resultat 2018

1,7 %

Energianvändningen minskade med 1,7 procent under året.

Hållbarhetsmål

Mångfald

Att öka andelen kvinnor i ledande positioner med 3 procent per år. För 2018 var målet 17,6 procent.

Resultat 2018

17,7 %

Andelen kvinnor i ledande positioner ökade till 17,7 procent (17,1), vilket motsvarar en ökning om 3,5 procent.

Uppförandekod

Att utbilda 100 procent av medarbetarna, inklusive långtidskontrakterade uppdragstagare, i vår uppförandekod.

Resultat 2018

94 %

94 procent (93) av medarbetarna och långtidskontrakterade konsulter (längre än tre månader) utbildades i uppförandekoden.

För fler miljömässiga och sociala nyckeltal, se Hållbarhetsmål: Vårt erbjudande.

3) LTIFR=Olycksfall med frånvaro per miljon arbetade timmar, TRIFR=Totala olycksfall per miljon arbetade timmar.