Strategi och tillväxt

Skifte mot tillväxt

Vårt affärsområde fokuserar på fem huvudområden där vi vill stärka vår position på marknaden genom att befästa vår ledande position inom autonom gruvutrustning och arbeta mer med elektrifiering och digitalisering. Vi ska bredda vår portfölj genom ytterligare samarbeten och förvärv. Säkerhet och hållbarhet står högst på agendan och vi arbetar ständigt med att identifiera hur vårt erbjudande påverkar hållbarhetsaspekten och skapar mervärde för våra kunder.

Vi fokuserar på råvaror med ökad efterfrågan och har en stor exponering mot guld och mineraler som används inom elektrifiering. Det är mineraler som exempelvis koppar, nickel, zink och bly, där efterfrågan är stor eftersom samhället blir alltmer elektrifierat. Efterfrågan på dessa råvaror växer snabbare än branschen som helhet och tillväxten är även hög för applikationer under jord, där vi har vår största marknad.

Vi har som mål att öka marknadsandelen i våra kärnverksamheter. En av de största möjligheterna finns inom borrning ovan jord, där vi har ett nytt, starkt och konkurrenskraftigt erbjudande på marknaden som ger hög produktivitet och lägre kostnader. Vi expanderar eftermarknaden genom att ha de bästa produkterna, expertis i närheten av eller på plats hos våra kunder, uppkopplad utrustning och genom att samla in data så att vi kan underhålla produkterna bättre än någon annan. Vi tittar också på nya affärsmodeller, som till exempel att sälja batterier som en tjänst för våra eldrivna fordon.

Vi har som mål att växa genom förvärv och att ingå samarbeten inom vår kärnverksamhet eller närliggande teknik. Vi kommer antingen att lyckas vända utvecklingen eller avyttra de få verksamheter vi har som inte uppnår tillräckligt bra resultat. I oktober slutförde vi förvärvet av Allied Construction Products LLC (Allied), en amerikansk återförsäljare av hydrauliska hammare till anläggnings- och gruvindustrin samt tillverkare av markvibratorer och monteringsfästen. I december tecknade vi ett avtal om förvärv av det marknadsledande företaget inom säkerhetslösningar under jord, DSI Underground.

Digitalt skifte

Vi har som mål att påverka den framtida industrin med ny teknik, nya produkter, företag och samarbeten med koppling till elektrifiering, digitalisering och automatisering. I juli offentliggjorde vi ett samarbete med Exyn Technologies Inc. genom vilket kunderna kommer att dra nytta av den unika kombinationen av Sandviks världsledande digitala lösningar för gruvdrift och Exyns djupa kunskaper inom autonoma luftrobotsystem. I september presenterade vi ett nytt fordon utrustat med automationssystemet AutoMine®.

Genom att elektrifiera vår utrustning gör vi det möjligt för kunderna att minska sin dieselanvändning och göra gruvmiljön säkrare och hälsosammare. I november tecknade Sandvik och Barrick, världens största gruvföretag, ett samarbetsavtal för eldrivna fordon för bergbrytning under jord.

Flexibla genom affärscykeln

Vi fortsätter att fokusera på intern effektivitet inom ramen för vår decentraliserade struktur för att försäkra oss om att vi har den flexibilitet som krävs för att leverera på en föränderlig marknad. Vi arbetar också med en flexibel tillverkning med både egen och utlokaliserad produktion. Vi bibehöll en god justerad rörelsemarginal om 19,8 procent genom kostnadsåtgärder som presenterades år 2019, tillfälliga besparingar under 2020 som minskat antal resor, korttidspermitteringar, strukturella decentraliseringsåtgärder och personalnedskärningar.

Vi avyttrar gradvis produktgrupper som ligger utanför våra kärnområden. Under året slutförde vi avyttringen av de olje- och gasrelaterade delarna av Sandvik Drilling and Completions (Varel) och kommunicerade avyttringen av verksamheten för mineralprospektering.