K8 Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader uppgick till –1 858 miljoner kronor (–4 119). I det ingår till största delen valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär med –360 miljoner kronor, nedskrivning av goodwill med –304 miljoner kronor samt andra poster som innehåller valutakomponent med –784 miljoner kronor.

För 2019 ingår det till största delen nedskrivning av goodwill hänförligt till Varel med –2 776 miljoner kronor och valutakursförluster från derivat och andra poster som innehåller valutakomponent med –800 miljoner kronor.