Finansiella nyckeltal, koncernen totalt

Utveckling per affärsområde, koncernen totalt

 

Intäkter

 

Rörelseresultat och rörelsemarginal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

2020

 

2018

2019

2020

 

MSEK

MSEK

MSEK

 

MSEK

%

MSEK

%

MSEK

%

Sandvik Mining and Rock Technology

41 058

44 777

40 032

 

7 452

18

8 602

19

7 389

18

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

40 757

41 123

32 477

 

9 922

24

8 380

20

4 606

14

Sandvik Materials Technology

14 697

15 279

13 598

 

1 307

9

1 444

9

492

4

Other operations

3 560

2 059

297

 

659

19

–4 263

e/t

–578

e/t

Avvecklad verksamhet

852

295

6

 

–552

–65

–204

–69

–32

e/t

Finansiella nyckeltal, koncernen totalt

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1)

Jämförelsetalen från och med 2011 justerade på grund av förändrade redovisningsprinciper.

2)

Jämförelsetalen från och med 2011 justerade på grund av förändrad definition.

3)

Nettoskulden inkluderar från och med 2012 nettopensionsskulden.

Intäkter, MSEK

94 084

98 529

87 328

88 821

90 822

84 430

93 906

100 924

103 533

86 409

Förändring %

14

5

–11

2

2

–7

11

8

3

–17

varav organisk, %

20

5

–7

–2

–6

–6

10

11

–1

–11

varav struktur, %

0

0

0

2

0

0

0

–6

–1

–1

varav valuta, %

–5

0

–5

2

8

–1

1

2

4

–4

Rörelseresultat, MSEK

10 148

13 490

8 638

10 120

6 062

9 657

18 011

18 103

13 182

11 184

% av intäkter

11

14

10

11

7

11

19

18

13

13

Resultat efter finansiella poster, MSEK

8 179

11 516

6 753

8 264

4 059

7 996

16 940

17 315

11 945

11 238

% av intäkter

9

12

8

9

4

9

18

17

12

13

Årets koncernresultat, MSEK

5 861

8 107

5 008

5 992

2 194

5 468

13 160

12 669

8 523

8 721

Eget kapital, MSEK1)

31 264

32 536

33 610

36 672

34 060

39 290

48 722

58 163

61 858

65 082

Soliditet, %1)

32

31

36

34

34

38

46

49

51

55

Nettoskuldsättningsgrad, ggr2, 3)

0,7

0,8

0,9

1,0

1,0

0,7

0,3

0,2

0,2

0,0

Kapitalomsättningshastighet, %2)

100

97

89

89

86

83

90

89

85

72

Likvida medel, MSEK

5 592

13 829

5 076

6 327

6 376

8 818

12 724

18 089

16 987

23 752

Avkastning på totalt eget kapital, %1)

18,5

25,3

15,3

17,4

6,2

15,2

31,3

23,3

13,9

13,6

Avkastning på sysselsatt kapital, %1)

16,0

19,8

12,6

13,4

7,9

12,9

23,8

22,0

15,0

13,3

Investeringar i anläggningar, MSEK

4 994

4 820

4 185

4 703

4 161

3 691

3 578

3 984

4 147

3 278

Investeringar totalt, MSEK

5 332

4 859

4 674

7 537

4 168

3 722

3 578

8 615

6 018

6 552

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK

7 764

11 892

5 133

9 515

11 952

12 032

14 286

14 914

16 894

15 347

Kassaflöde, MSEK

907

8 450

–8 656

1 039

79

2 288

3 963

5 382

–1 188

7 261

Antal medarbetare, 31 december

50 030

48 742

47 338

47 318

45 808

43 732

43 024

41 705

40 246

37 125

Data per aktie

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1)

Årets resultat per aktie.

2)

Årets resultat per aktie efter utspädning av utestående konvertibelprogram.

3)

Jämförelsetalen fr. o.m. 2011 justerade på grund av ändrade redovisningsprinciper.

4)

Utdelning dividerad med börskursen vid årets slut.

5)

Utdelning dividerad med resultat per aktie.

6)

Börskursen vid årets slut i relation till resultat per aktie.

7)

Börskursen vid årets slut i procent av eget kapital per aktie.

Resultat, SEK1)

4,63

6,51

4,00

4,79

1,79

4,39

10,50

10,11

6,81

6,96

Resultat efter utspädning, SEK2)

4,63

6,51

4,00

4,79

1,79

4,39

10,49

10,09

6,79

6,95

Eget kapital, SEK3)

25,2

25,9

26,7

29,1

27,1

31,2

38,8

46,4

49,3

51,9

Utdelning, SEK
(2020 enligt förslag)

3,25

3,50

3,50

3,50

2,50

2,75

3,50

4,25

6,50

Direktavkastning, %4)

3,8

3,4

3,9

4,6

3,4

2,4

2,4

3,4

3,2

Utdelningsandel, %5)

70

54

88

73

140

63

33

42

93

Börskurser, Sandvik-aktien, årshögsta, SEK

135

107

108

97

107

116

153,9

165,3

190,4

205,6

årslägsta, SEK

73

82

79

74

68

65

113,5

123,1

122,7

115,5

vid årets slut, SEK

84

103,50

90,70

76,40

74,05

112,70

143,7

126,4

182,7

201,3

Antal aktier vid årets slut, miljoner

1 186,3

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

Genomsnitt antal aktier, miljoner

1 186,3

1 245,9

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

P/E tal6)

18,2

15,9

22,7

15,9

41,4

25,7

13,7

12,5

26,9

28,9

Börskurs i % av eget kapital2,7)

333

400

340

261

273

361

370

273

370

388

För ytterligare nyckeltal, se home.sandvik/investerare