Sandviks riskuniversum

Sandviks riskuniversum har utvecklats genom analys och dialog med intressenter kring väsentliga risker för vår industri, våra affärsverksamheter, viktiga lagar och regler samt kritiska operationella, kommersiella, hållbarhetsrelaterade och finansiella krav. Det är en utförlig förteckning över risker som ledningsgrupperna använder för att bättre kunna förstå, utvärdera och sammanställa risker i verksamheten. Nedanstående markerade risker är Sandviks nyckelrisker som utvärderats under 2020.

Nedanstående markerade risker är Sandviks nyckelrisker som utvärderats under 2020.

Strategiska risker

S1.

Branschförändringar och marknadsutveckling

S2.

Makroekonomisk utveckling

S3.

Tekniska förändringar/teknisk utveckling

S4.

Förändrad lagstiftning

S5.

Utvecklingsländers och komplexa marknaders förändringar/utveckling

S6.

Förväntningar och/eller krav gällande hållbarhet

S7.

Geopolitisk utveckling

S8.

Portföljhantering/förvärvsstrategi

Finansiella risker

F1.

Risker inom likviditet och refinansiering

F2.

Valutarisker

F3.

Skatterisker

F4.

Kredit- och motpartsrisker

F5.

Pensionsåtaganden

F6.

Redovisningsrisker avseende finansiella förordningar

F7.

Råvaruprisrisker

F8.

Räntesatsrisker

F9.

Bedrägerier

F10.

Prognoser och planering

F11.

Ledningens prognoser/risktaganden

F12.

Redovisningsrisker

Business risks

B1.

Bristande efterlevnad av lagar och förordningar

B2.

Hälsa och säkerhet

B3.

Ökad konkurrens

B4.

Produktutveckling och produktstöd

B5.

Hantering av immaterialrätt

B6.

Talanghantering och bibehållande av medarbetare

B7.

IT-haverier

B8.

Otillräcklig IT-säkerhet

B9.

IT-kapacitet eller kunskap

B10.

Informations- och datasäkerhet

B11.

Datatillförlitlighet

B12.

Kostnadsflexibilitet och styrning

B13.

Förändringsarbete/krav/beredskap

B14.

Försäljnings- och distributionskanaler

B15.

Avbrott i verksamheten

B16.

Krav för produktansvar

B17.

Miljökrav/hantering av klimatförändringar

B18.

Eftermarknadsutveckling och hantering

B19.

Bibehållande av kunder

B20.

Prissättningsmodeller och hantering

B21.

Flaskhalsar/ineffektiva arbetssätt

B22.

Bolagsstyrning och internkontroller

B23.

Sandviks värderingar och uppfyllande av etikkrav

B24.

Utveckling av medarbetarkompetens och ledarskap

B25.

Avtal och kontraktshantering

B26.

Teknisk utveckling och efterfrågan på innovation – intern verksamhet

B27.

Tredjepartsansvar, rättstvister och konflikthantering

B28.

Hantering av entreprenörer/korttidsanställda

B29.

Hantering av samarbetspartner/agenter/oberoende parter

B30.

Verksamhet- och driftrapportering

B31.

Försäkringsbara risker

B32.

Säkerhetsläget

B33.

Projektrelaterade risker

B34.

Kommunikation (intern och extern)

B35.

Joint ventures och andra partnerskapsrisker

B36.

Transaktion och integration inom bolagssammanslagningar och förvärv

B37.

Leverantörs- och inköpshantering