GRI

Översikt

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

År 2020 var turbulent för Sandvik Manufacturing and Machining Solutions, mestadels till följd av coronapandemin som drabbade flyg- och fordonssegmenten särskilt hårt. Trots det levererade vi goda marginaler. En omorganisation av affärsområdet ska skapa fler affärsmöjligheter och stärka vår ställning inom framtida digitala lösningar.

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions tillverkar verktyg och verktygssystem för verkstadsindustrier över hela världen. Affärsområdet erbjuder även digital teknik för skärande bearbetning och avancerade material och lösningar för additiv tillverkning (3D-printning). Merparten av kunderna finns inom verkstadsindustrin, följt av fordons-, flyg- och energisektorerna.

År 2020 kommunicerade vi beslutet att omorganisera verksamheten till två affärsområdessegment: Sandvik Machining Solutions och Sandvik Manufacturing Solutions. Den 1 januari 2021 bytte affärsområdet namn, från Sandvik Machining Solutions till Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.

Den traditionella verktygsverksamheten och våra befintliga varumärken, det vill säga Sandvik Coromant, Walter, Wolfram, Seco och Dormer Pramet, är nu samlade i det nya affärsområdessegmentet Sandvik Machining Solutions. Affärsområdessegmentet Sandvik Manufacturing Solutions fokuserar på relaterad teknik och digitala lösningar, och innefattar divisionerna Metrology, Additive Manufacturing och Design and Planning Automation.

Marknaden 2020

Alla sektorer påverkades kraftigt av coronapandemin, i synnerhet flyg- och fordonsindustrierna, där behovet av verktyg för metallbearbetning minskade. Fordonssegmentet började återhämta sig under det tredje och fjärde kvartalet. Verkstadsindustrin gick något bättre under året. De asiatiska marknaderna började återhämta sig under det andra kvartalet, i synnerhet mellansegmentet för verktyg. I början av pandemin tvingades vi tillfälligt stänga ett antal fabriker men genom vår globala närvaro och flexibilitet kunde vi fortsätta att leverera produkter till kunder över hela världen.

Nedgången till trots visade vi att vi har god flexibilitet att ställa om efter förändringar på marknaden och anpassningen skedde snabbare än vid tidigare tillfällen. Vi har blivit mer proaktiva med en kultur att driva kontinuerliga förbättringar, öka vår effektivitet, säkerställa snabb återhämtning och ta tillvara nya möjligheter på marknaden.

2020 i siffror

Intäkter per kundsegment

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions: Intäkter per kundsegment (tårtdiagram)

Intäkter per marknadsområde

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions: Intäkter per marknadsområde (tårtdiagram)
Översikt

MSEK

2019

2020

1)

Justerat för jämförelsestörande poster: –1 494 miljoner kronor under 2020 och –930 miljoner kronor under 2019.

2)

Omräknat till heltidstjänster.

Orderingång

41 163

32 677

Intäkt

41 123

32 477

Rörelseresultat

8 380

4 606

Rörelsemarginal, %

20,4

14,2

Justerat rörelseresultat1)

9 310

6 100

Justerad rörelsemarginal, %

22,6

18,8

Avkastning på sysselsatt kapital, %

25,9

14,6

Antal medarbetare2)

18 453

17 301

Könsfördelning (män/kvinnor), %

79/21

79/21

Kvinnor i ledande befattning, %

17,8

17,7

Olycksfallsfrekvens (LTIFR)

1,5

1,3

Total olycksfrekvens (TRIFR)

3,3

2,5

Översikt

Produktportfölj

Erbjuder kunderna ett förstklassigt och hållbart sortiment för skärande bearbetning. Sortimentet levereras via flera divisioner och varumärken i form av verktyg, additiv tillverkning, expertis och digitala lösningar.

Marknadsbeskrivning

Skärande verktyg utgör en liten del av den totala tillverkningskostnaden för kunderna men har stor betydelse för produktiviteten. Servicenivåer och produktlösningar skiljer premiumerbjudandet från övriga erbjudanden. I det mer priskänsliga mellansegmentet är servicegraden lägre.

Drivkrafter för efterfrågan

  • Global tillverkning
  • Materialevolution
  • Nya tillverkningstekniker
  • Komplex komponentdesign och funktioner

Konkurrenssituation/större konkurrenter

Konsoliderad i premiumsegmentet: IMC-gruppen (varumärket Iscar), Kennametal (varumärket Kennametal)

Fragmenterad i mellansegmentet där även globala premiumaktörer finns med sina varumärken för mellansegmentet: Mitsubishi, IMC-gruppen (varumärket Taegutec), Kennametal (varumärket Widia) och Zhuzhou

Modell för försäljningskanaler

Cirka 55–60 procent direktförsäljning. Distributionsförsäljning överväger i Nordamerika medan direktförsäljning överväger i Europa. I Asien är det övervägande försäljning via distributörer med ett begränsat serviceerbjudande inom mellansegmentet, och direktförsäljning med hög servicenivå inom premiumsegmentet.

Tillväxtstrategi

Expansion genom organisk tillväxt, innovationer och nischade förvärv inom kärnverksamheten. Expansion till digitala lösningar och additiv tillverkning som förstärker kundernas värdekedja.

Strategisk riskhantering

Olika former av affärsmiljörisker med påverkan på marknaden för skärande bearbetning i allmänhet, i huvudsak förändringar i kundernas beteende, förvärvsrelaterade risker, strukturella förändringar inom branschen, informationssäkerhetsrisker och efterlevnadsrelaterade risker.